قازاقستان • 13 ءساۋىر، 2021

اسقار مامين قازاقستاندىقتاردى رامازان ايىنىڭ باستالۋىمەن قۇتتىقتادى

10 رەت كورسەتىلدى

قر پرەمەر-ءمينيسترى اسقار مامين قازاقستاندىق مۇسىلماندار قاۋىمىن رامازان ايىنىڭ باستالۋىمەن قۇتتىقتادى.

ق

ازاقستان مۇسىلماندارىن قاسيەتتى رامازان ايىنىڭ باستالۋىمەن قۇتتىقتايمىن. رامازان ايى ادامداردى نيەت تازالىعىنا، جاناشىرلىق پەن مەيىرىمدىلىككە، سابىرلىلىق پەن ءوزارا تۇسىنىستىككە، جاقىندارىنا قامقورلىق جاساۋعا جانە مۇقتاج جاندارعا قول ۇشىن سوزۋعا ۇندەيدى.

رامازان مۇسىلمانداردىڭ عانا ەمەس، ەلىمىزدەگى باسقا ءدىن وكىلدەرىنىڭ دە باسىن بىرىكتىرىپ، قازاقستان حالقىنىڭ ءداستۇرلى رۋحاني قۇندىلىقتارىن نىعايتا تۇسەدى.

بارلىق قازاقستاندىقتارعا زور دەنساۋلىق، تاتۋلىق جانە يگىلىك تىلەيمىن. جاراتۋشى جاماعاتىنىڭ بارلىق دۇعالارىن قابىل ەتىپ، يگى ىستەرىنىڭ ساۋابىن جازسىن!

سوڭعى جاڭالىقتار

اقىرەتكە دەيىنگى ادالدىق

ونەر • بۇگىن، 10:23

ۇقساس جاڭالىقتار