ەلوردا • 11 ءساۋىر، 2021

ەلوردا اكىمى ازاماتتاردى قابىلدادى

3 رەت كورسەتىلدى

نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ اكىمى Instagram پاراقشاسىندا ازاماتتاردى قابىلداعانىن ايتا وتىرىپ، ولاردىڭ سۇراۋىمەن تۇرعىن ءۇي ماسەلەسى قالاي شەشىلىپ جاتقانىن ءتۇسىندىرىپ ءوتتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz

ء«ار اپتانىڭ سوڭىندا ازاماتتاردى قابىلدايمىز. ءبىر كۇن بۇرىن ونلاين رەجيمدە 10 تۇرعىنداردى قابىلدادىم. كوتەرىلگەن ماسەلەلەر ءارتۇرلى.

مىسالى، بايقوڭىر اۋدانىندا (كۇلتەگىن تۇيىق كوشەسى) ۇيلەردىڭ جانىندا جوعارى ۆولتتى ەلەكتر تاراتۋ جەلىلەرى وتەدى. ازاماتتاردى قابىلداۋ كەزىندە بۇل ماسەلەنى اۋدان تۇرعىندارى كوتەردى. بۇل ماسەلەنى شەشەمىز.

سۇراقتاردىڭ باسىم بولىگى تۇرعىن ءۇي ماسەلەسىنە قاتىستى. جەڭىلدىكپەن بەرىلەتىن الەۋمەتتىك تۇرعىن ءۇي سالۋمەن قاتار، قۇرىلىسى ۇزاققا سوزىلعان نىسانداردى اياقتاپ، تۇرعىن ۇيلەردى جوندەپ، اپاتتى جاعدايداعى ۇيلەردى ءسۇرىپ جاتىرمىز.

بىلتىر 50-دەن استام كوپپاتەرلى تۇرعىن ءۇي كەشەنى جوندەلدى. سوڭعى ەكى جىلدا 400-دەن استام وتباسى اپاتتى جاعدايداعى ەسكى ۇيلەردەن كوشىرىلدى.

بيىل 200-دەن استام وتباسىنى كوشىرىپ، ولارعا جايلى، ەڭ باستىسى ءومىر ءسۇرۋ ءۇشىن قاۋىپسىز جاعداي جاساۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. سونداي-اق قولدانىستاعى تۇرعىن ءۇي كەشەندەرىن جوندەۋدى جالعاستىرامىز. وكىنىشكە قاراي، ولاردا كوپتەگەن پروبلەمالار بار. ولاردىڭ اراسىندا جاڭادان سالىنعان ۇيلەر دە بار.

تۇرعىن ءۇي ماسەلەلەرى بويىنشا بىرنەشە ينستانتسياعا بارماۋ ءۇشىن قالا تۇرعىندارىنىڭ ءوتىنىشى بويىنشا 2020 جىلدىڭ كۇزىندە تۇرعىن ءۇي سالاسىندا قىزمەت كورسەتەتىن بىرىڭعاي ورتالىق اشىلدى (رەسپۋبليكا داڭعىلى، 32). وندا تۇرعىن ءۇي كەزەگىنىڭ ءنومىرى، كەزەككە قالاي تۇرۋ كەرەكتىگى، تۇرعىن ءۇي باعدارلامالارىنىڭ ىسكە اسىرىلۋ بارىسى جانە ت. ب. تۋرالى بىلۋگە بولادى.

پرەزيدەنتتىڭ «حالىق ۇنىنە قۇلاق اساتىن مەملەكەت» تۇجىرىمداماسىنىڭ ءىس جۇزىندە جۇمىس ىستەۋى وتە ماڭىزدى»، دەپ جازدى قالا اكىمى.

سوڭعى جاڭالىقتار

اراق ساتىلمايتىن اۋدان

ايماقتار • 14 مامىر، 2021

ۇقساس جاڭالىقتار