ايماقتار • 11 ءساۋىر، 2021

قاراعاندى وبلىسىندا كانالدا بالىق اۋلاۋعا تىيىم سالىنادى

5 رەت كورسەتىلدى

15 ساۋىردەن باستاپ قاراعاندى وبلىسىندا قانىش ساتباەۆ اتىنداعى كانالدىڭ بويىندا بالىق اۋلاۋعا تىيىم سالىنادى. ۋىلدىرىق شاشۋ كەزەڭىنە بايلانىستى، تىيىم سالۋ 30 مامىرعا دەيىن جالعاسادى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz

نۇرا-سارىسۋ وبلىسارالىق باسسەيندىك بالىق شارۋاشىلىعى ينسپەكتسياسىنىڭ مالىمەتىنشە، كانالدىڭ بارلىق سۋ توراپتارىندا (سۋ قويمالارىندا) بالىق اۋلاۋعا بولمايدى. شەكتەۋ بالىق اۋلاۋدىڭ كەز كەلگەن تۇرىنە جانە بالىقتىڭ بارلىق تۇرىنە قولدانىلادى.

بۇل شارا بالىق رەسۋرستارىن جانە باسقا دا سۋ جانۋارلارىن ساقتاپ قالۋ ءۇشىن ەنگىزىلۋدە. ماماندار اۋەسقوي بالىقشىلاردان جىل سايىنعى ۋاقىتشا تىيىمعا تۇسىنىستىكپەن قاراۋدى سۇرايدى. قر اقبتك-ءنىڭ 383-بابىنا سايكەس، بالىق اۋلاۋ ەرەجەلەرىن بۇزعانى ءۇشىن جەكە تۇلعالارعا 10 اەك (1 اەك – 2917 تەڭگە) مولشەرىندە ايىپپۇل سالىنادى، وعان قوسا بالىقتىڭ اۋلانۋىنا جانە تۇرىنە بايلانىستى زالال تولەمى ءوندىرىلىپ الىنادى.

ەگەر ۋىلدىرىق شاشۋ كەزەڭىندە بالىق اۋلاۋ اسا ءىرى مولشەردە جۇرگىزىلسە، قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك كوزدەلگەن. مۇنداي جاعدايلاردا ايىپپۇل 100 اەك-تەن اسادى.

بالىق اۋلاۋعا بارار الدىندا «بالىق اۋلاۋ ەرەجەلەرىمەن» مۇقيات تانىسىپ العان ءجون. بۇل جانۋارلار دۇنيەسىن زاڭدى تۇردە پايدالانۋدى سيپاتتايتىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى زاڭىنىڭ نەگىزگى زاڭعا تاۋەلدى اكتىلەرىنىڭ ءبىرى بولىپ تابىلادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

اراق ساتىلمايتىن اۋدان

ايماقتار • 14 مامىر، 2021

ۇقساس جاڭالىقتار