ايماقتار • 24 قاراشا، 2020

سقو-دا سەرتيفيكاتتالماعان دارىلەر ساتقان ءدارىحانا انىقتالدى

18 رەت كورسەتىلدى

سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ پد ارناۋلى قىزمەتى ەسىرتكى اينالىمى، پسيحوتروپتىڭ دارمەكتەر ساتۋدىڭ زاڭسىز جولىن كەسۋگە باعىتتالعان جەدەل-پروفيلاكتيكالىق "دارمەك" وپەراتسياسىن جۇرگىزۋ بارىسىندا پەتروپاۆل قالاسىنىڭ ءبىر ءدارىحاناسىنان سەرتيفيكاتسيالانباعان ءدارى-دارمەكتىڭ 56 ءتۇرىن ساتىپ وتىرعان ءبىر ءدارىحانانى انىقتادى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

جەدەل قىزمەتكەرلەرگە بۇل ءدارىحانانىڭ سەرتيفيكاتسيالانباعان ءدارى-دارمەك ساتاتىنى تۋرالى اقپارات تۇسكەن. اقپارات تەكسەرىلگەندە اشىقتان اشىق جوعارىدا اتالعان كولەمدەگى سەرتيفيكاتسيالانباعان ءدارى-دارمەك وتكىزۋ انىقتالعان.

جەدەل قىزمەتكەرلەر بارلىعى 2800 دانا ءدارى پلاستينكالارىن تاركىلەگەن. مۇنداي زاڭسىزدىق ءۇشىن 130-دان 200 اەك-گە دەيىن ايىپپۇل تولەۋ قاراستىرىلعان. قازىر ءىس شارا قولداناتىن وكىلەتتى ورگانعا دايىندالۋ ۇستىندە.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار