قوعام • 15 قاراشا، 2020

ەلىمىزدە "تەڭگە" ەسىمى قانشا ادامعا قويىلعان؟

78 رەت كورسەتىلدى

قازاقستاندىقتار بۇگىن ۇلتتىق ۆاليۋتا كۇنىن اتاپ ءوتىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Egemen.kz

بۇل كۇنى كەيبىر قازاقستاندىقتار بالالارىنىڭ ەسىمىن تەڭگەمەن بايلانىستى قويعان ەكەن.

سونىمەن ەلىمىزدە "تەڭگە" ەسىمىمەن قانشا ادام تۇرادى؟

ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جانە رەفورمالار اگەنتتىگىنىڭ سايتىنداعى مالىمەت بويىنشا، قازاقستاندا تەنگە جانە تەڭگە ەسىمدى، سايكەسىنشە، 81 جانە 11 بار. اتاۋدىڭ تاعى ءبىر قىزىق نۇسقاسى بار - اكتەنگە (99 ادام) جانە اقتەڭگە (57).

وسىعان وراي كەيىپكەرىمىز اقتەڭگە قاناليەۆا بۇل ەسىمنىڭ نەنى بىلدىرەتىنىن ايتىپ بەردى. 

"مەنى اتام وسىلاي اتاعان. مەن دۇنيەگە كەلگەن جىلى ءبىزدىڭ ۆاليۋتا پايدا بولدى. ماعان اتىم ۇنايدى. ونىڭ ماعىناسى تۋرالى ەشقاشان ويلانعان ەمەسپىن. جارقىن جانە مەيىرىمدى قىز بولسىن دەپ اق دەگەن ءسوزدى قوسقان شىعار"، دەدى ول.

اقتەڭگەمەن ءبىر سىنىپتا تەڭگە دەگەن قىز وقىعان ەكەن. ەكەۋى دە ماڭعىستاۋ وڭىرىنەن شىققان.

سوڭعى جاڭالىقتار

اراق ساتىلمايتىن اۋدان

ايماقتار • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار