الەم • 14 قازان، 2020

وزبەكستاندا ەتنيكالىق قازاقتاردىڭ قۇرىلتايى وتەدى

505 رەت كورسەتىلدى

وزبەكستانداعى ەتنيكالىق قازاقتاردىڭ كىشى قۇرىلتايى وتەدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz دۇنيەجۇزى قازاقتارى قاۋىمداستىعىنا سىلتەمە جاساپ.

ءىس-شارانى ۇيىمداستىرۋعا دۇنيەجۇزى قازاقتارى قاۋىمداستىعى، اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگى جانە "وتانداستار قورى" مەن وزبەكستانداعى قازاق ۇلتتىق مادەني ورتالىعىمەن بىرلەسىپ ۇيىمداستىرىپ وتىر. قالىپتاسقان ەپيدەميالىق احۋالعا بايلانىستى شارانى اعىمداعى جىلدىڭ 21 قازان كۇنى تۇڭعىش رەت ونلاين رەجىمىندە وزبەكستانداعى قازاق دياسپوراسىمەن وتكىزۋ جوسپارلانۋدا.

"داستۇرگە اينالعان كىشى قۇرىلتايدى ەلباسى نۇرسۇلتان نازارباەۆ باسقاراتىن دۇنيەجۇزى قازاقتارى قاۋىمداستىعى وتكىزىپ كەلەدى. سوڭعى جىلدارى رەسەي، ەۆروپا قازاقتارىنىڭ كىشى قۇرىلتايى وتكەن. بيىل ءبىرىنشى رەت پاندەمياعا بايلانىستى وزبەكستانداعى قازاقتاردىڭ كىشى قۇرىلتايىن ونلايىن رەجىمىندە وتكىزۋدى ۇيىمداستىرىپ وتىرمىز. كەزدەسۋدىڭ باستى ماقساتى باۋىرلاس قازاقستان-وزبەكستان اراسىنداعى دوستىق قارىم-قاتىناس، مادەني-رۋحاني بايلانىستارىن نىعايتۋ. وزبەكستانداعى قازاق دياسپوراسىنا قولداۋ كورسەتۋ، مادەني بايلانىستى كەڭەيتۋ، ولاردىڭ تۇيتكىلدى ماسەلەلەرىن شەشۋ جولدارىن قاراستىرۋ"، دەيدى دقق توراعانىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى زاۋىتبەك تۇرىسبەكوۆ.

بۇل قۇرىلتايعا وزبەكستاننىڭ تاشكەنت، سىرداريا، ناۋاي، بۇحارا، حورەزم وبلىسى جانە تاعى باسقا ەلدەردەگى قازاق ۇلتتىق مادەني ورتالىقتارىنىڭ باسشىلارى مەن قر مەملەكەتتىك مەكەمەلەردىڭ وكىلدەرى، قوعام، ونەر قايراتكەرلەرى قاتىسادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

قانشا ادام ۆاكتسينا سالدىردى؟

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 09:40

847 ادام كوروناۆيرۋس جۇقتىردى

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 09:00

ۇقساس جاڭالىقتار