06 قاراشا، 2013

سايلاۋدى بايقاۋعا قاتىسادى

112 رەت كورسەتىلدى

پارلامەنت سەناتى توراعاسىنىڭ ورىنباسارى قايرات يششانوۆ تاجىكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتىن سايلاۋىن بايقاۋعا قاتىسادى، دەپ حابارلادى وسى پالاتانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى.

 

پارلامەنت سەناتى توراعاسىنىڭ ورىنباسارى قايرات يششانوۆ تاجىكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتىن سايلاۋىن بايقاۋعا قاتىسادى، دەپ حابارلادى وسى پالاتانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى.

تمد-عا قاتىسۋشى مەملەكەتتەر پارلامەنتارالىق اسسامبلەياسىنىڭ حالىق­ارا­لىق بايقاۋشىلارى دۋشان­بەدە بولعان ۇيلەستىرۋ كەڭە­سىندە 6 قاراشادا بولاتىن تاجىكستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىن سايلاۋ كۇنگى جۇمىس جوسپارىن بەلگىلەدى.

كەڭەستى بايقاۋشىلار توبىنىڭ ۇيلەستىرۋشىسى – قا­زاقستان پارلامەنتى سەنا­تى توراعاسىنىڭ ورىن­باسارى قايرات يششانوۆ اشتى. تمد پاا-نىڭ حالىق­ارا­لىق بايقاۋشىلار توبى پرە­زيدەنتتىك سايلاۋدى ۇزاق جانە قىسقا مەرزىمدى مونيتورينگ جۇرگىزۋ ءۇشىن تاجىكستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ شاقىرۋىنا سايكەس قۇرىلعان بولاتىن. حالىقارالىق توپ­تىڭ قۇرامىنا 35 ادام: پارلامەنتارالىق اسسام­بلەياعا قاتىسۋشى سەگىز مەم­لەكەتتىڭ (ازەربايجان، ارمەنيا، بەلارۋس، قازاق­ستان، قىرعىزستان، مولدوۆا، رەسەي جانە ۋكراينا) دەپۋ­تاتتارى مەن زاڭ شىعارۋ ور­گاندارىنىڭ وكىلدەرى، سونداي-اق تمد پاا كە­ڭە­سى حاتشىلىعىنىڭ قىزمەت­كەرلەرى مەن دەموكراتيا، پارلامەنتاريزمدى دامىتۋعا مونيتورينگ جۇرگىزۋ جانە تمد پاا-عا قاتىسۋشى مەملەكەتتەر ازاماتتارىنىڭ سايلاۋ قۇقىقتارىن ساقتاۋ حالىقارالىق ينستيتۋتىنىڭ ساراپشىلارى كىرگەن بولاتىن.

تمد پاا كەڭەسىنىڭ باس حاتشىسى الەكسەي سەرگەەۆ ارىپتەستەرىنە تمد پارلامەنتارالىق اسسامبلەياسىنىڭ حالىقارالىق بايقاۋشىلارى داۋىس بەرەتىن كۇنى جەكە مارشرۋتتار بويىنشا ىسكە كىرىسەتىنىن ەسكە سالدى. دۋشانبە، نۇرەك جانە حاتلون وبلىسىنداعى ياۆا اۋدانىنداعى، ۆارزوب، ۆاحدات، گيسسار، تۇرسىنزادا جانە رەسپۋبليكالىق باعىنىستاعى فايزاباد اۋدانىنداعى، سونداي-اق حودجەند قالاسىنىڭ اۋداندارىنداعى سايلاۋ ۋچاسكەلەرىندە مونيتورينگ جۇرگىزىلەتىن بولادى. ودان باسقا، باكۋ، بىشكەك، كيەۆ، ماسكەۋ جانە سانكت-پەتەربۋرگتە ورنالاسقان شەتەلدەردەگى سايلاۋ ۋچاسكەلەرىندە دە داۋىس بەرۋ بارىسىنا بايقاۋ جاسالادى.

ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ دەرەكتەرى بويىنشا، تاجىكستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىن سايلاۋعا ازىرلىكتى جانە ونى وتكىزۋ بارىسىن 6 مىڭنىڭ ۇستىندە جەرگىلىكتى جانە 500-دەن استام حالىقارالىق بايقاۋشى باقىلايتىن بولادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

شىڭعىستاۋدىڭ شاكىرى

ادەبيەت • كەشە

جانى ىزگى جۋرناليست

ەگەمەن قازاقستان • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار