الەم • 06 قىركۇيەك، 2020

COVID-19: مەكسيكادا اۋرۋ ازايار ەمەس

25 رەت كورسەتىلدى

مەكسيكا دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ دەپارتامەنت باسشىسى  ريكاردو كورتەس الكالا 24 ساعاتتىڭ ىشىندە 6 مىڭنان استام اۋرۋ جۇقتىرۋ تىركەلگەنىن حابارلادى، تاسس.

الكالانىڭ ايتۋىنشا COVID-19 مەكسيكادا 629 409ادامدى تىرناعىنا ىلىكتىرىپ، ونىڭ 67 326-ءى ومىرمەن قوشتاسىپتى.

ۆيرۋستىڭ مەكسيكالىقتاردى بوساتپاي تۇرعانىنا قاراماستان، ەلدە 438 754 پاتسيەنتتىڭ اۋرۋدان جازىلىپ شىعۋى حالىققا SARS-CoV-2-ءدى جەڭەمىز دەگەن ءۇمىت ارتتىرىپ وتىرعانداي.

 

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار