ونەر • 10 تامىز، 2020

ارت-ونەرگە ارقاۋ بولعان اسىل بەينە

30 رەت كورسەتىلدى

اباي كۇنى قارساڭىندا قوستانايداعى بىرنەشە كوپقاباتتى تۇرعىن ۇيلەردىڭ قابىرعاسىندا ۇلى اقىننىڭ بەينەسى بەدەرلەنگەن پاننولار پايدا بولدى.

 

ءزاۋلىم ءۇيدىڭ بۇكىل ءبىر قا­بىر­عاسىن جاۋىپ تۇرعان الىپ كەنەپتە اباي، شىڭ­عىس­تاۋ، كوك مايسا ءشوپتى كوزگە ەلەستەتىن ۇلت­تىق ورنەككە شومىلعان قازاق اۋىلى، ونىڭ ار جاعىندا كوككە ۇمتىلعان جاسىل-جالقىن نۇرعا مالىن­عان قۇس بەينەسىندەگى اباي مۋزاسى بەينەلەنگەن. ونەر تۋىندىسى رەسەيدەگى جالعىز زاۋىتتا عانا شىعارىلاتىن ارنايى كوم­پوزيتتى ماتەريالدان جاسالىپتى. جەرگىلىكتى ديزاينەرلەر زاماناۋي كور­كەم تۋىندىنىڭ جاسالۋ ءادىسى مەن يدەياسىن ەۋروپالىق ارىپ­تەستەرىنەن العان سىڭايلى. با­تىس­تا مۇنداي كومپوزيتسيالار وتە كوپ كەزدەسەدى.

ءبىز ۇنەمى كورگەن ادامنىڭ كوڭىلىنە ەرەكشە ءبىر توسىن سەزىم ۇيالاتاتىن مەي­لىنشە جاڭا دۇ­نيەلەردى جاساعىمىز كەلەدى. بۇل جولى قوستانايداعى الىس­تان كوز تارتاتىن ءزاۋلىم ۇي­لەردىڭ قابىر­عالارىن پايدالانىپ، اباي قۇنان­باي ۇلىنىڭ 175 جىلدىعىنا وراي، ءبىرتۋار اقىننىڭ بەينەسىن زاماناۋي ونەر تىلىمەن سۋرەتتەۋدى ءجون دەپ تاپتىق. مۇنى اباي كۇ­نى مەرەكەسى قارساڭىندا قالا تۇر­عىندارىنا جاساعان تاماشا تار­تۋىمىز دەپ بىلىڭىزدەر. تۋىن­دى كوپ­شىلىك كوڭىلىنەن شىعىپ جاتىر. تام­سانىپ-تاڭ­عالىپ جاتقان جاندار كوپ، دەيدى جەرگىلىكتى جارنامالىق-وندىرىستىك بىرلەستىك باسشىسى ناتاليا بۋلاتوۆا.

كومپوزيتسيالىق تۋىندىنىڭ ءبى­راز بولىگى اليۋمينيدەن جا­سالعان. قابىر­عاداعى اباي بەي­نەسىنىڭ ىستىق-سۋىقتا، جاۋىن-شاشىن مەن قارلى بوراندا بوياۋىن جوعالتپاۋى ءۇشىن ديزاينەرلەر وسىنداي شەشىمگە كەلگەن. كەنەپتەگى قۇس­تاردىڭ كەم­پىرقوساققا مالىن­عان قانات­تاترى تۇندە بىرنەشە تۇسكە بويا­لىپ قۇبىلىپ جانىپ تۇرادى. ديزاينەرلەردىڭ اي­تۋىن­شا، ۇلى اقىن­نىڭ مۋزاسى ىسپەتتەس ۇشىپ بارا جات­قان قۇستار ابايدىڭ بولاشاققا دەگەن ءۇمىتى مەن سەنىمىن حا­لىققا دەگەن سۇيىسپەنشىلىگىن بەينەلەيدى. اسا شەبەر­لىكپەن ورىندالعان قابىرعاداعى ونەر تۋىندىسى اسىرەسە ءتۇن ۋاقى­تىن­دا الۋان بوياۋعا مالىنىپ ەرەكشە قۇبىلىپ، قۇلپىرا تۇسەدى.

قالانىڭ اجارىن اشا تۇسكەن تاعى ءبىر كورنەكى دۇنيە – «اباي جۇلدىزدارى» دەپ اتالاتىن جا­رىقديودتى ينستاللياتسيا.

1

– بۇل ينستاللياتسيانى اباي داڭ­­عىلىنىڭ بويىنداعى №16-شى ءۇيدىڭ قابىرعاسىنا ورنا­لاستىردىق. كوكتەن تامىپ كەتە جازداپ تۇرعان ۇل­كەن جا­رىق جۇلدىزدار اباي شى­عار­ما­شى­لىعىنىڭ بىزگە ءتۇ­سىپ تۇرعان ساۋلەسى سياقتى. ۇلى اقىننىڭ عاجايىپ پوەزياسى مەن دانا ويلارى عاسىردان-عاسىرعا ۇلا­سىپ، ءار زاماننىڭ كەرەگىنە جاراپ، وسىلايشا ساۋلە ءتۇسىرىپ تۇرادى، – دەدى ن.بۋ­لاتوۆا.

مۇنىڭ سىرتىندا، تاياۋ كۇن­دەرى قوس­تانايداعى ءى.وماروۆ اتىنداعى وبلىس­تىق قازاق دراما تەاترىنىڭ الدىنا الىپ كىتاپ تۇرىندەگى ارت-نىسان قويىل­ماق. اسەم تۇعىرعا ورناتىلعان اشىق كىتاپتاردان ابايدىڭ حالىقتىڭ رۋحاني قازىناسىنا اينالىپ كەتكەن ولەڭدەرى مەن قارا سوزدەرىن وقۋعا بولادى. اشىق كىتاپتىڭ ەنى – ەكى مەتر. ال بيىكتىگى، استىنداعى تۇعىرىن قوسا ەسەپتەگەندە، 3 مەترگە دەيىن جەتەدى. قازىر ارت-نىساننىڭ بولشەكتەرى جاسالىپ جاتىر. تامىز ايىنىڭ سوڭىنا تامان تەاتردىڭ الدىنا قويىلادى.

 

قوستاناي

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ورازانىڭ ءار ءساتى ساۋاپ

رۋحانيات • كەشە

ءسوزدىڭ جەتى بوياۋى

تانىم • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار