04 تامىز، 2020

ۇلى اقىنعا كەۋدە ءمۇسىنى قويىلدى

114 رەت كورسەتىلدى

بيۋست قارابۇتا اۋىلىندا اشىلدى. 

«رۋحاني جاڭعىرۋ» باعدارلاماسى اياسىندا ءۇرجار اۋدانىنىڭ شەكارا تۇبىندە ورنالاسقان شالعاي ەلدىمەكەنى -  قارابۇتا  اۋىلىندا اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ 175 جىلدىعىنا وراي ۇلى اقىنعا ارنالعان بيۋست ورناتىلدى.

«كەۋدە ءمۇسىن قارابۇتا  اۋىلىنىڭ ورتالىعىنداعى اباي كوشەسىنىڭ بويىنا قويىلدى. قۇنى 1 ملن. 700 مىڭ تەڭگە بولاتىن ءبيۋستتىڭ ورناتىلۋىنا دەمەۋشىلىك جاساعان جەرلەسىمىز، جەكە كəسىپكەر مارات قاجىكەن ۇلى بەكباەۆ. ءمۇسىننىڭ اۆتورى – اسحات ورازعاليەۆ» دەيدى ءۇرجار اۋداندىق ىشكى ساياسات ءبولىمىنىڭ باسشىسى ەلدوس بەيسەنوۆ.

 شىعىس قازاقستان وبلىسى،

ءۇرجار اۋدانى

سوڭعى جاڭالىقتار

وڭىردە دامۋ ءۇردىسى بار

ايماقتار • كەشە

تاڭدايدىڭ تارلانى

تاريح • كەشە

جوعالعان سولدات

تاريح • كەشە

دومبىرانى دارىپتەدى

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار