ايماقتار • 01 تامىز، 2020

نۇر-سۇلتاندا تاعى ءبىر ستاتسيونار جابىلدى

36 رەت كورسەتىلدى

"رامادا پلازا" عيماراتىندا ورنالاسقان جۇقپالى اۋرۋلار ستاتسيونارى جابىلۋدا. بۇگىن بۇل جەردەن تولىق ساۋىعۋدان كەيىن كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسى جانە پنەۆمونيامەن اۋىراتىن سوڭعى 20 ناۋقاس شىعارىلدى، دەپ حابارلايدى سovid19.astana.kz سايتى.

№3 قالالىق كوپسالالى اۋرۋحانانىڭ تەراپەۆتى داۋرەن مولداجانوۆتىڭ ايتۋىنشا، 1 شىلدەدەن باستاپ وسى اۋرۋحانادا COVID-19 اۋرۋى بار، ونىڭ ىشىندە اۋىرلىق دارەجەسى ورتاشا جانە اۋىر مىڭعا جۋىق ناۋقاس ەمدەلدى.

"بۇل ستاتسيونار ءوز مىندەتىن تولىقتاي ورىندادى. نۇر-سۇلتان اكىمدىگى وتتەگى كونتسەنتراتورلارىن جەتكىزدى. ناۋقاستاردى كۇتۋ ءۇشىن بارلىق مەديتسينالىق جابدىقتار مەن ءدارى-دارمەكتەر بولدى. بۇل بىزگە جوعارى ساپالى مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋگە مۇمكىندىك بەردى"، – دەيدى د.مولداجانوۆ.

زەينەتكەر ءبيبىجان قاپپاروۆا، كوپتەگەن ادامدار سياقتى، اۋرۋدىڭ العاشقى بەلگىلەرى بايقالعاندا ءوز بەتىنشە ەمدەلگەن. بىراق كوپ ۇزاماي سىرقاتتى مەديتسينالىق كومەكسىز جەڭە المايتىنىن تۇسىنگەن.

"مەن سەگىز كۇن بويى ۇيدە ەمدەلدىم. سودان كەيىن عانا جەدەل جاردەم شاقىرۋعا شەشىم قابىلدادىم. مەنى وسى اۋرۋحاناعا الىپ كەلىپ، ون كۇن ەمدەدى. دارىگەرلەرىمە، بارلىق مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە العىسىم شاكسىز. وزدەرىنە تونگەن قاتەرگە قاراماستان باسقالاردىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالعاندارىڭىز ءۇشىن راحمەت! بىزدە وسىنداي جاۋاپكەرشىلىكتى، ادام جانىنا اراشا بولار جاس مامانداردىڭ بارىنا قۋانىشتىمىن!" – دەيدى ءبيبىجان اپا.

جالپى، قالادا COVID-19-عا قارسى كۇرەسكە 16 ستاتسيونار جۇمىلدىرىلعان. ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، 27 شىلدەدە پسيحيكالىق دەنساۋلىق ورتالىعىنىڭ كلينيكاسىنان COVID-19 بار سوڭعى ناۋقاس شىعارىلدى. ءبىر جارىم ايدىڭ ىشىندە مۇندا 1044 ناۋقاس ەمدەلدى. شىلدە ايىنىڭ باسىنان باستاپ نۇر-سۇلتان ستاتسيونارلارىندا پنەۆمونيامەن اۋىراتىندار سانى 5 ەسە ازايدى. قابىلدانعان كارانتين شارالارى مەن قالا ەمحانالارىندا امبۋلاتوريالىق ەمدەۋدى كۇشەيتۋ ناتيجەسىندە جەدەل جاردەم ستانتسياسىنا قوڭىراۋلار سانى 3 ەسە – كۇنىنە 3 مىڭنان مىڭعا دەيىن، توسەك-ورىن قورىنىڭ جۇكتەمەسى 99%-دان 30%-عا ازايدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

چەمپيوندى تابا الماي جاتىر

سپورت • بۇگىن، 07:59

«ورداباسى» جەڭىسكە جەتتى

سپورت • بۇگىن، 07:58

بۋبليك – ءۇشىنشى كەزەڭدە

سپورت • بۇگىن، 07:57

IQanat قاناتتاندىرعاندار

ايماقتار • بۇگىن، 07:55

اۋىلداعى داۋىل

ايماقتار • بۇگىن، 07:47

ەت وتكىزەتىن نارىق كەرەك

ەكونوميكا • بۇگىن، 07:40

ەڭ باستىسى – ەڭبەك قاۋىپسىزدىگى

ەكونوميكا • بۇگىن، 07:37

بوزكىلەمدە – بۇرىمدىلار

سپورت • بۇگىن، 07:33

بەرگەن سەرتكە بەرىكتىك

قازاقستان • بۇگىن، 07:30

پيك پەن ميب-ءتىڭ «شايقاسى»

قازاقستان • كەشە

كولىكقۇمارلارعا ارنالدى

ەكونوميكا • كەشە

قىمبات ەم-دوم قولجەتىمدى

مەديتسينا • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار