ەلوردا • 17 شىلدە، 2020

ەلوردانىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ مەكەمەلەرىندە 360-تان استام جاس مامان جۇمىسىن باستايدى

129 رەت كورسەتىلدى

ەلوردانىڭ مەديتسينالىق وقۋ ورىندارىنىڭ 360-تان استام ستۋدەنتى COVID-19 ناۋقاستارى ەمدەلەتىن ەمحانالاردا جۇمىس ىستەي باستايدى. ولارعا ەلوردالىق دارىگەرلەرمەن بىردەي ەڭبەك جانە دەمالىس جاعدايى قاراستىرىلعان. بۇل تۋرالى قالا اكىمدىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساي وتىرىپ Egemen.kz حابارلايدى.

ۇقساس جاڭالىقتار