قازاقستان • 12 شىلدە، 2020

ەلوردادا كوپىر استىندا جاڭا ارت-كەڭىستىك پايدا بولدى

42 رەت كورسەتىلدى

كوپىر اۋماعى قالا تۇرعىندارى ءۇشىن كورىكتى ورىنداردىڭ بىرىنە اينالدى، دەپ حابارلايدى نۇر-سۇلتان اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

ارقار كوپىرىنىڭ استىنداعى الاڭ نۇر-سۇلتاننىڭ تۇرعىندارى مەن قوناقتارى ءۇشىن كورىكتى ورىننىڭ بىرىنە اينالدى. وندا جاڭا ارت-ينستاللياتسيالار، گۇلزارلار، جاياۋ جۇرگىنشىلەر، ۆەلوسيپەد جولدارى جانە باسكەتبول الاڭدارى سالىندى. بۇل قوعامدىق ورىنداردى جاڭعىرتۋدىڭ تاعى ءبىر ۇلگىسى، دەپ جازدى ءوزىنىڭ Instagram پاراقشاسىندا ۋربانيستيكا ورتالىعىنىڭ جەتەكشىسى ەلنار بازىكەن.

"بۇرىن كوپىر قۇرىلىسى ترياتلون مەن پرەزيدەنت ساياباعىن ءبىر-بىرىنەن ءبولىپ تۇرعانداي كورىنەتىن. قازىر جاڭا كەڭىستىك قالالىق قاۋىمداستىقتاردى بىرىكتىردى"، – دەدى ە.بازىكەن.

سونداي-اق ول نىسان ءوز اتموسفەراسىن قالىپتاستىرىپ، قالا تۇرعىندارى اراسىندا شىعارماشىلىق كلاستەردىڭ دامۋىنا ىقپال ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.

"بۇل جەردىڭ شاعىن بيزنەس ءۇشىن الەۋەتى جوعارى ەكەنىن اتاپ وتكەن ءجون. ەكى ساياباقتىڭ جاياۋ جۇرگىنشى مەن ۆەلوسيپەد جولى بار جالعىز بايلانىسى ەكەنىن ەسكەرسەك، بۇل ورىن قوعامدىق تاماقتانۋ ورىندارىنا تاماشا جاعداي جاسايدى. بۇل ءوز كەزەگىندە جاڭا جۇمىس ورىندارىن اشۋعا ىقپال ەتىپ، الەۋمەتتىك بەلسەندىلىكتى ارتتىرادى"، – دەدى ە.بازىكەن.

قازىرگى ۋاقىتتا ورىندى رەتكە كەلتىرۋ جالعاسۋدا. جاڭا نىساندار بوس قالعان اۋماققا بارعان سايىن كوبىرەك ادامداردى تارتادى. سونداي-اق مۇندا اتكەنشەك-ورىندىقتار، باسكەتبولعا ارنالعان ىلمەكتەر جانە ەكى ستريتبول الاڭى پايدا بولدى.

وسى جىلى بارلىعى 50 قوعامدىق ورىن (ساياباقتار، الاڭدار، بۋلۆارلار) جانە 150-گە جۋىق اۋلا اباتتاندىرىلادى. اۋلالار مەن قوعامدىق ورىندار "نۇر-سۇلتان – تۇرعىندارعا جايلى قالا" اتتى ەلوردانى ودان ءارى دامىتۋ جوسپارىنىڭ تۇجىرىمداماسى اياسىندا اباتتاندىرىلۋدا.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار