قوعام • 09 شىلدە، 2020

ەلوردادا 150 اۋلا مەن 50 قوعامدىق ورىن اباتتاندىرىلادى

12 رەت كورسەتىلدى

نۇر-سۇلتاندا قوعامدىق ورىندار (ساياباقتار، سكۆەرلەر، بۋلۆارلار) اباتتاندىرىلۋدا. بۇل تۋرالى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتىنا سىلتەمە جاساي وتىرىپ Egemen.kz حابارلايدى.

قالادا اشىلعان جاڭا دەمالىس ورنى تۇرعىندارعا سەرۋەندەۋگە جانە دەنە شىنىقتىرۋمەن اينالىسۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. وسى ورايدا ءبىزدىڭ تىلشىلەر جەڭىس جانە جانگەلدين كوشەلەرىنىڭ قيىلىسىندا ورنالاسقان جاڭا ساياباقپەن تانىسىپ قايتتى. «مۇندا دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورتپەن اينالىسۋعا مۇمكىندىك بار. بالالار الاڭدارى، ەرەسەكتەرگە ارنالعان دەمالىس ورىندارى دا قاراستىرىلعان. ساياباقتا اعاشتار مەن گۇلدەر دە وتىرعىزىلعان»، – دەيدى قالالىق قورشاعان ورتانى قورعاۋ جانە تابيعاتتى پايدالانۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ وىنباسارى ايدىن بەگىمبەكوۆ.

شاعىن ساۋلەت نىساندارى دا ەرەكشە كوزگە تۇسەدى. ء"بىز كسيلوفون، بارابان، فورتەپيانو سياقتى كومپوزيتسيالاردى، سونداي-اق مۋزىكالىق ستيلدەگى "ليرا" دەپ اتالاتىن ورىندىقتاردى دا ورناتتىق. ءتىپتى قوقىس كونتەينەرلەرى دە مۋزىكالىق ستيلدە جاسالعان. سونىمەن قاتار تۇرعىنداردىڭ ءوتىنىشى بويىنشا ءبىز جوباعا تولىقتىرۋلار ەنگىزدىك، جول ءجۇرۋ بولىگىن قاراستىردىق، تۇراق ايماعىن دا جاسادىق"، دەيدى "وك proekt" جشس وندىرىستىك-تەحنيكالىق ءبولىمىنىڭ ينجەنەرى مەرەي سابەتوۆ.

"مىنا سۇلۋلىققا قاراڭىزشى! ورىندىقتار ورناتىلعان، اعاشتار ەگىلگەن – بارلىعى ۇيلەسىمدى! قازىرگى قيىن ۋاقىتقا قاراماستان، اكىمدىك بىزگە كوڭىل ءبولىپ جاتىر دەپ ويلايمىن. ريزاشىلىعىمىزدى بىلدىرەمىز! دەيدى قالا تۇرعىنى رايسا قۇدايبەرگەنوۆا. بيىل نۇر-سۇلتاندا 150 اۋلا مەن 50 قوعامدىق ورىن – ساياباقتار مەن سكۆەرلەر اباتتاندىرىلادى. اۋلالار مەن قوعامدىق ورىندار "نۇر-سۇلتان – تۇرعىندارعا جايلى قالا" ەلوردانى ودان ءارى دامىتۋ جوسپارى اياسىندا اباتتاندىرىلۋدا.

سوڭعى جاڭالىقتار

شىمكەنتتە 5 شاعىناۋدانعا گاز جۇيەسى تارتىلۋدا

وڭتۇستىك قازاقستان • بۇگىن، 16:05

COVID-19: ابدىراعان ارگەنتينا

الەم • بۇگىن، 11:25

ۇقساس جاڭالىقتار