ايماقتار • 08 شىلدە، 2020

ءدارىحانالار جەلىسىنىڭ باسشىسى: ءدارى-دارمەكتەردىڭ باعاسىن كوتەرۋگە ءبىز مۇددەلى ەمەسپىز

134 رەت كورسەتىلدى

بۇگىن الماتىدا "سادىحان الەۋمەتتىك ءدارىحانا" جشس ءدارىحانالار جەلىسىنىڭ يەسى قايرات اۋباكىروۆ پاندەميا كەزىندە ءدارى-دارمەك جانە مەديتسينالىق زاتتار نارىعىندا باعانىڭ قالاي قالىپتاساتىندىعىن ءتۇسىندىردى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

قايرات اۋباكىروۆتىڭ ايتۋىنشا، دۇنيەجۇزىندە ءدارى-دارمەككە دەگەن سۇرانىستىڭ ارتۋى سالدارىنان وندىرۋشىلەر ولاردىڭ باعالارىن وسىرگەن، بىراق الماتىنىڭ ءدارىحانا جەلىلەرى دەنساۋلىق مينيسترلىگى بەكىتكەن باعانى ۇستانۋدا.

"وندىرۋشىلەر پاندەمياعا دەيىن ماسكالاردى 11 تەڭگەمەن شىعارىپ، 15 تەڭگەمەن ساتاتىن. سوڭعى جەتكىزىلىم بىزدە 96 تەڭگەدەن بولدى. كەيىن وندىرۋشىلەر باعانى كوتەردى. ءبىزدى ساتۋ باعاسىمەن شەكتەدى. ياعني، ءبىر ماسكا 118 تەڭگەدەن  ساتىلاتىن بولدى. ال ءبىز ولاردى 115 تەڭگەدەن ساتۋعا شەشىم قابىلدادىق"، – دەدى قايرات اۋباكىروۆ.

ءدارىحانالار جەلىسىنىڭ باسشىسىتتەرمومەترلەردىڭ باعاسى تۋرالى: "قاجەتتىلىك تۋىنداعانعا دەيىن ءبىر تەرمومەتر 80 تەڭگەدەن ساتىلدى. قازىر ولاردىڭ ساتىلۋ باعاسى - 860 تەڭگە. وندىرۋشىلەر باعانى  كوتەردى، ديستريبيۋتەرلەر ولاردى قولدادى، بىراق ءبىز ءوزىمىزدىڭ ستاندارتتىق باعامىزدى وزگەرتپەدىك"، – دەدى ول.

قازاقستاندا 2020 جىلدان باستاپ ءدارى-دارمەكتەرگە شەكتى باعالار ەنگىزىلگەن.

"ەگەر ءدارىحانا پرەپاراتتىڭ باعاسىن كوتەرىپ ساتاتىن بولسا، وندا ايىپپۇل تولەيدى. ەكىنشى رەت قايتالاسا، 6 ايعا ليتسەنزياسىنىڭ توقتاتىلعانى تۋرالى  ەسكەرتپەنى الاتىن بولادى"، - دەدى ءدارىحانالار جەلىسىنىڭ باسشىسى جانە باعانى كوتەرۋگە وزدەرىنىڭ مۇددەلى ەمەس ەكەندىكتەرىن دە جەتكىزدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار