ايماقتار • 26 ماۋسىم، 2020

دەمالىس كۇندەرى نۇر-سۇلتاندا ازىق-ت ۇلىك دۇكەندەرى عانا جۇمىس ىستەيدى

19 رەت كورسەتىلدى

27-28 ماۋسىم كۇندەرى ەلوردادا تەك ازىق-ت ۇلىك دۇكەندەرى جۇمىس ىستەيدى. جۇمىس كەستەسى ساعات 10-نان 17-گە دەيىن. دەمالىس كۇندەرى بارلىق ساۋدا ورتالىقتارى، ساۋدا ۇيلەر، ازىق-ت ۇلىك جانە وزگە دە تاۋارلار ساتاتىن بازارلار، دۇكەندەر جۇمىس ىستەمەيدى، - دەپ جازادى Egemen.kz

"وتكەن «كارانتيندىك دەمالىس" سىرقاتتانۋ دەڭگەيىن تومەندەتۋدىڭ وڭ ديناميكاسىن كورسەتتى. وسى دەمالىس كۇندەرى – 27 جانە 28 ماۋسىمدا ءبىز "ۇيدەگى دەمالىس" كۇنىن ەنگىزەمىز. قازىرگى ۋاقىتتا قالادا اۋرۋدىڭ نەگىزگى ەكى وشاعى وتباسىلىق جانە ۇجىمدىق بولىپ وتىر. دەمالىس كۇندەرى تۇرعىندارعا جاقىن ماڭداعى ازىق-ت ۇلىك دۇكەنىنە، دارىحاناعا بارۋدى، مەديتسينالىق قىزمەت الۋدى نەمەسە رۇقسات ەتىلگەن جۇمىسقا بارۋدى قوسپاعاندا، ۇيلەرىنەن شىعۋعا تىيىم سالىنادى.

قالانىڭ تىنىس-تىرشىلىگىن قامتاماسىز ەتەتىن كاسىپورىندار مەن ءۇي ماڭىنداعى ازىق-ت ۇلىك دۇكەندەرى عانا جۇمىس ىستەيدى. بازارلار دا جابىلادى. ازاماتتار سەنبىگە دەيىن قاجەتتى ونىمدەرىن ساتىپ الۋى كەرەك. ءۇي ماڭىنداعى ازىق-ت ۇلىك دۇكەندەرىندە قاجەتتىنىڭ ءبارى بار"، – دەدى قالانىڭ باس سانيتارلىق دارىگەرى جاننا پىراليەۆا.

سونىمەن قاتار 27-28 ماۋسىمدا ءدارىحانالاردىڭ، كوشە فورماتىنداعى (جازدىق) قوعامدىق تاماقتانۋ ورىندارىنىڭ جۇمىسىنا رۇقسات ەتىلەدى. بۇل رەتتە اتالعان نىساندار قاتاڭ سانيتاريا نورمالارىن ساقتاۋى كەرەك.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار