ايماقتار • 08 ءساۋىر، 2020

تاسقىننىڭ بۇگىنگى احۋالى

20 رەتكورسەتىلدى

قازىر سولتۇستىك قازاقستان وبلىستىق تج دەپارتامەنتى وڭىردەگى كولدەر مەن وزەندەر سۋىنىڭ كوتەرىلۋ دەڭگەيىن كۇندە باقىلاپ وتىر. بۇگىنگى تاڭدا بارلىق سۋ قويمالارىنىڭ مۇزدارى بارىنشا جۇقارىپ جاتىر. وزەندەردە سەڭ ءجۇرۋ دە باستالعان.

شاعىن وزەندەردە ۇلكەن سەڭدەر  سوعىلىسىپ، اعىپ كەتە الماي، سۋ دەڭگەيىن كوتەرە تۇسۋدە. سوندىقتان 6-7 ساۋىردە ەسىلدىڭ بابىق-بۇرلىق، اقان بۇرلىق، جانە جەمباراق وزەندەرىندە سەڭدى جارۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى.

«تاسقىن باستالعاننان بەرى وبلىستاعى رەسپۋبليكالىق، وبلىستىق جانە جەرگىلىكتى جولداردىڭ ۇستىنە سۋ جايىلۋدىڭ 38 فاكتىسى تىركەلدى. قازىر سونىڭ 27 ۋچاسكەسىندە سۋ قايتتى. سۋ باسۋ تەك مۇسرەپوۆ، تيميريازەۆ، تايىنشا، شال اقىن، ايىرتاۋ اۋداندارىنداعى 11 ۋچاسكەدە قالىپ وتىر» دەيدى سقو تج دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى ر.كامالوۆ. 

بۇگىنگى تاڭدا وبلىس اۋماعىنداعى 3 سۋ قويماسىنا مونيتورينگ جۇرگىزىلىپ وتىرادى. قازىردىڭ وزىندە سەرگەەۆ سۋ قويماسىنداعى سۋدىڭ جايىلۋى 127 سانتيمەتر بولىپ وتىر. قويمانىڭ سۋى قالىپتاعىدان 22،6 پايىزعا اسىپ كەتكەن. ال پەتروپاۆل گيدروتورابىنداعى سۋ قويماسىنىڭ تولىعۋى 95،7% بولىپ وتىر. وسىلاردىڭ ىشىندەگى ەڭ قاۋىپسىزى ازىرگە شاعالالى سۋ قويماسى. ونىڭ تولىعۋى قازىر 77،5%.

ءۋاليحانوۆ، تيميريازەۆ، ايىرتاۋ جانە ع.مۇسىرەپوۆ اۋداندارىنا وبلىستىق تج قوسىمشا كۇشتەر جىبەرگەنىن بۇرىن دا ايتقانبىز. قازىر ولار جەرگىلىكتى باسقارۋ ورگاندارىنىڭ قىزمەتكەرلەرىمەن بىرگە تاسقىننىڭ قاسىرەتىن بولدىرماي جولىندا جانكەشتى ارەكەتتەر جاساپ جاتىر. 100-گە جۋىق وسى قىزمەتكەرلەر سۋدىڭ دەڭگەيىن باقىلايدى، سەڭدەردى كەسىپ، كىشىرەيتەدى، سۋ باسۋى مۇمكىن ەلدى مەكەن تۇرعىندارى اراسىندا پروفيلاكتيكالىق شارالار جاسايدى.

 

سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى

 

سوڭعى جاڭالىقتار

عاسىر زۇلماتى

قوعام • كەشە

قۇردىم (تورتتاعان)

ادەبيەت • كەشە

جاڭا فورماتتاعى جىر كەشى

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار