الەم • 29 ناۋرىز، 2020

30 ناۋرىزدان باستاپ وزبەكستاندا كولىكپەن جۇرۋگە شەكتەۋ قويىلادى

100 رەتكورسەتىلدى

تاشكەنتتە، نۇكۇستە جانە باسقا وڭىرلەر اراسىندا كولىكپەن جۇرۋگە تىيىم سالىنادى. بۇل تۋرالى gazeta.uz حابارلادى.

قالادا رۇقساتسىز جۇرە الاتىن كولىكتەر تىزىمىنە مىنالار كىرەدى:

تاماق ونىمدەرىن، دارىلىك زاتتاردى جانە مەديتسينالىق ماقساتتاعى بۇيىمداردى ساتۋمەن اينالىساتىن ۇيىمدار، سونداي-اق وسى ۇيىمداردا تۇراقتى نەگىزدە جۇمىس ىستەيتىن ادامداردىڭ جەكە كولىگى;

تەك ديپلوماتيالىق، كوممۋنالدىق قىزمەت كورسەتەتىن كولىك قۇرالدارى;

مەديتسينالىق-ەپيدەميولوگيالىق قىزمەت كورسەتەتىن;

اۋىلشارۋاشىلىق ونىمدەرىن جەتكىزەتىن كولىكتەر;

مەديتسينالىق مەكەمەلەرگە جانە ولاردان جەدەل مەديتسينالىق كومەككە (جۇكتىلىك، ومىرگە قاۋىپ توندىرگەن دەنە جاراقاتتارى) مۇقتاج ادامداردى اكەلگەن كولىكتەر;

قالالىق جانە اۋداندىق اكىمشىلىك باسشىلارى، ولاردىڭ ورىنباسارلارىنىڭ اۆتوموبيلدەرى، جەرلەۋ كولىكتەرى، جەدەل جانە مەديتسينالىق كومەك ماشينالارى;

پاترۋلدىك اۆتو، پوشتا قىزمەتى جانە ازىق-ت ۇلىكتى كۋرەرلىك جەتكىزۋ كولىكتەرى، سونداي-اق كوممەرتسيالىق بانك اۆتوموبيلدەرى كىرەدى.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

Covid-19: تاعى 3 ادام كوز جۇمدى

كوروناۆيرۋس • كەشە

Covid-19: 184 ادام جازىلىپ شىقتى

كوروناۆيرۋس • كەشە

نۇكتە فيلوسوفياسى

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار