ايماقتار • 28 ناۋرىز، 2020

قازاقستاندا كوروناۆيرۋستان 15 ادام ايىقتى

1486 رەتكورسەتىلدى

نۇر-سۇلتاندا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان ەكى ناۋقاس ەمدەلىپ، ۇيىنە شىعارىلدى. بۇگىن نۇر-سۇلتان قالاسىنداعى ستاتسيوناردان 10 ادام شىعارىلادى.

ولار 2 اپتا ىشىندە ءۇي كارانتينىندە بولادى.

سوڭعى ەكى كۇنى كوروناۆيرۋس انىقتالعان ناۋقاستار اۋرۋحاناعا جاتقىزىلدى. ناۋقاستارمەن بايلانىستا بولعان ادامدار ىزدەستىرىلىپ جاتىر.

«زەرتحانالىق جولمەن كوروناۆيرۋس جۇقتىرعانى انىقتالعان 10 ناۋقاس بۇگىن ۇيلەرىنە جىبەرىلەدى. ولاردىڭ دەنساۋلىق جاعدايى قاناعاتتانارلىق، ەشقانداي شاعىمدارى جوق. زەرتحانادا ەكى رەت قايتالاپ تەكسەرىلدى. ولار اۋرۋحانادان شىققان سوڭ ەكى اپتا بويى ءۇي جاعدايىنداعى كارانتيندە بولادى» دەدى نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى ساۋلە قيسىقوۆا.

ايتا كەتۋ كەرەك، كوروناۆيرۋستان 15 ادام ەمدەلىپ شىقتى. ونىڭ 13-ءى – ەلوردادا، 2-ەۋى – الماتى قالاسىندا.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار