ايماقتار • 26 اقپان، 2020

تۇركىستاندا الەۋمەتتىك دۇكەندەردە ازىق-ت ۇلىك ارزان باعامەن ساتىلۋدا

31 رەتكورسەتىلدى

تۇركىستانداعى الەۋمەتتىك دۇكەندەر مەن «شاپاعات»، «داستارقان»، «بايتەرەك»، «بەرەكە»، «داۋلەت» ساۋدا ورىندارىندا نان باعاسى - 75 تەڭگە بولسا، جۇمىرتقا - 26-28 تەڭگە، كارتوپ پەن قىرىققاباتتىڭ كەلىسى - 89 تەڭگە، پياز - 56، ءسابىز - 76، قانتتىڭ كەلىسى - 205 تەڭگەدەن ساتىلۋدا.

حالىق كۇندەلىكتى تۇتىناتىن تاۋارلاردىڭ باعاسىن تۇراقتاندىرۋ ماقساتىندا نۇرلان بايعۇت باسشىلىق ەتەتىن وبلىستىق كاسىپكەرلىك جانە ساۋدا باسقارماسىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن بىرقاتار ءىس-شارالار قولعا الىنعان. مىسالى، باسقارما وكىلدەرى كاسىپكەرلەرمەن الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-ت ۇلىك تاۋارلارىنىڭ باعاسىن نەگىزسىز كوتەرمەۋ جونىندە جيىندار وتكىزىپ، ورتاق كەلىسىمگە كەلگەن. ناتيجەسىندە تۇرعىندار ازىق-ت ۇلىكتى بازار نارقىنان 15-20% تومەن باعادا ساتىپ الۋدا. سونداي-اق باسقارما مەن «تۇركىستان ااك» اق تۇراقتاندىرۋ قورىنىڭ ماماندارى ۇدايى ساۋدا ورىندارىن ارالاپ، حالىق كوپ تۇتىناتىن تاۋارلاردىڭ باعالارىنا باقىلاۋ جۇرگىزەدى. قازىرگى تاڭدا تۇركىستان قالاسىنداعى 14 الەۋمەتتىك دۇكەن مەن 5 ساۋدا ورتالىعىندا حالىق كوپ تۇتىناتىن 19 ءتۇرلى تاۋاردىڭ باعاسى باقىلاۋعا الىنعان. باعانى تۇراقتى ساقتاۋ ءۇشىن قور ساۋدا ورىندارىنا تاۋارلاردى جەتكىزىپ وتىرادى.

ااا

سونىمەن قاتار، الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-ت ۇلىك تاۋارلارى باعاسىن رەتتەۋ ماقساتىندا تۇركىستان قالاسىنداعى «گۇلدەر» اللەياسىندا ايىنا 2 رەت اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ جارمەڭكەسى وتكىزىلۋدە.

تۇركىستان وبلىسى

سوڭعى جاڭالىقتار

iPhone 12 Pro رەندەرى شىقتى

تەحنولوگيا • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار