ايماقتار • 17 اقپان، 2020

شاردارا سۋ ەلەكتر ستانساسىنىڭ قۋاتى ۇلعايا تۇسەدى

47 رەتكورسەتىلدى

تۇركىستان وبلىسىنداعى شاردارا سۋ ەلەكتر ستانساسىندا سوڭعى جىلدارى جۇرگىزىلگەن جاڭعىرتۋلار ناتيجەسىندە ونىڭ قۋاتى ارتىپ، پايدالانۋ مەرزىمى ۇزارا تۇسپەك. 1967 جىلى ىسكە قوسىلعان، بەلگىلەنگەن قۋاتى 100 مۆت جانە 4 گيدرواگرەگاتى ەلەكتر ستانسانىڭ نورماتيۆ بويىنشا قىزمەت ەتۋ مەرزىمى 25 جىل بولاتىن. جوعارىدا ايتقانىمىزداي، تەحنولوگيالىق جابدىعى جارتى عاسىردان استام ۋاقىت بويى پايدالانىلىپ كەلە جاتقان ستانسادا جاڭعىرتۋ جۇمىستارى ناتيجەلى جۇرگىزىلۋدە.

سۋ ەلەكتر ستانساسىنىڭ ما­مان­­دارى «Andritz Hidro GmbX» كومپانياسىنداعى سەرىك­­تەس­­تەرىمەن بىرلەسە وتىرىپ، №4 جاڭا گيدرواگرەگات­تى قۇراس­تىرىپ شىقتى. نىسان­دى تۇبە­گەيلى جاڭعىرتۋ جوبا­سى­­نىڭ بۇل سوڭعى ساتىسى، سونىڭ ناتي­جەسىندە ستانسانىڭ قۋاتى 26%-عا ۇلعايادى. بۇل كۇن­دەرى شاردارا گەس-ىندە باي­قاۋ ماقساتىندا ىسكە قوسىل­عان №4 جاڭا گيدرواگرەگات تەست سى­ناق­تارىنان وتۋدە. تۋر­بينا مەن جاب­دىقتىڭ جۇمى­سى قا­دا­عا­لا­نىپ، الىنعان ناتيجە­لەر­گە تالداۋ جۇرگىزىلۋدە. مامان­دار جاڭا يمپورتتىق جابدىق جىلىنا قوسىمشا 57 ملن كۆت ساعات ەلەكتر ەنەرگياسىن وندىرۋدەن تىس، سۋ ستانساسىنىڭ جۇمىس ىستەۋ مەرزىمىن 35-40 جىل­عا ۇزارتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن، سونداي-اق گەس-ءتى پايدالانۋ سەنىمدىلىگىن ارتتىرىپ، اپات دەڭگەيىن تومەندەتەتىنىن ايتۋدا.

ەلۋ جىلدان استام ۋاقىت قىزمەت ەتكەن حاركوۆ زاۋىتى­نىڭ ەسكى گيدروتۋربينالارى اۋست­ريالىق-گەرمانيالىق «Andritz Hidro GmbX» كوم­پا­نيا­سىنىڭ ونىمىنە اۋىستى­رىل­عان. جاڭا گيدرواگرەگاتتار ەلەكتر ەنەرگيا­سىن ءوندىرۋدى جىلىنا 480 ملن كۆت ساعاتتان 537 ملن كۆت ساعاتقا دەيىن ۇلعاي­تۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل ءوز كەزەگىندە تۇركىستان وبلىسىن ساپالى ەلەكتر ەنەرگياسى­مەن قامتاماسىز ەتۋدە جانە وڭىر­دەگى سۋ رەسۋرستارىن پايدالانۋ­دىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋدا ۇلكەن ماڭىزعا يە.

«سامۇرىق-ەنەرگو» اق ۇكىمەتپەن بايلانىس جانە كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، جوبانىڭ جالپى قۇنى – 38 ملرد تەڭگە. قار­جىلاندىرۋ 32%-عا «سامۇرىق-ەنەرگو» اق-نىڭ قارا­جاتى، 68%-عا نەسيە ەسەبىنەن ىسكە اسى­رىلۋدا. جوبا مەردىگەرى – اۋس­تريالىق-گەرمانيالىق «Andritz Hidro GmbX» كومپانياسى. وتكەن جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىندا ارقايسى­سىنىڭ قۋاتى 31،5 مۆت بولاتىن العاشقى ەكى گيدرواگرەگاتتى ىسكە قوسۋ ارقىلى شاردارا گەس-ءى ەلەكتر ءوندىرۋدىڭ جىلدىق جوسپارىن مەرزىمىنەن بۇرىن ورىنداپ شىقتى. جوسپارلانعان 378 000 مىڭ كۆت ساعاتتىڭ ورنىنا 464 841 مىڭ كۆت ساعاتتان استام ەلەكتر ەنەرگياسى ءوندىرىل­دى. قۋاتى 31،5 مۆت بولاتىن ال­عاشقى جاڭا گيدرواگرەگات وتكەن جىلعى اقپاندا ىسكە قوسىل­سا، ءساۋىر ايىندا ەكىنشى، ال جەلتوق­ساندا ءۇشىنشى گيدرواگرەگات پايدالانۋعا بەرىلگەن بولاتىن.

ەندى ءتورتىنشى گيدروتۋربينا ورناتىلىپ، تەست سىناقتارىنان وتكەننەن كەيىن، شاردارا گەس-ىندە ستانسانىڭ جوبالىق قۋاتى 126 مۆت-قا شىعۋعا دايىندىق باستالادى.

 

تۇركىستان وبلىسى

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ەرلىكتى دارىپتەيتىن قوماقتى قور

رۋحانيات • 05 ماۋسىم، 2020

ەكى قىلمىستىق توپ ۇستالدى

ايماقتار • 05 ماۋسىم، 2020

ۇقساس جاڭالىقتار