رۋحانيات • 16 اقپان، 2020

قىزىلوردادا رەسپۋبليكالىق اقىندار ايتىسى وتەدى

486 رەتكورسەتىلدى

17 اقپان كۇنى ساعات 11:00-دە  قىزىلوردا قالاسىنداعى ا.توقماعامبەتوۆ اتىنداعى مادەنيەت ۇيىندە رەسپۋبليكالىق اقىندار ايتىسى وتەدى.

التىن وردانىڭ 750 جىلدىعىنا جانە ۇلى اقىن اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ 175 جىلدىق مەرەيتويىنا ارنالعان جىر دوداسىنىڭ باس ۇيىمداستىرۋشىسى - قىزىلوردا قالاسىنىڭ اكىمدىگى.
 
« ۇلى دالانىڭ ۇلاعاتى» اتتى رەسپۋبليكالىق اقىندار ايتىسىن ەكى دۇركىن "التىن دومبىرا" يەگەرى، ايتىسكەر اقىن مۇحتار نيازوۆ جۇرگىزەدى. ونەر دوداسىندا بەكارىس شويبەكوۆ، ديدار قاميەۆ، رۇستەم قايىرتاي ۇلى، نۇرمات مانسۇروۆ، ديدار ابباسوۆ، ءبىرجان بايتۋوۆ، ەرجەڭىس ابديەۆتەر باق سىنايدى.
سوڭعى جاڭالىقتار

بەنزين باعاسى ارزاندادى

ەكونوميكا • كەشە

14 وتباسىعا قول ۇشىن سوزدى

قازاقستان • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار