ايماقتار • 09 مامىر, 2019

قاراعاندىدا ۇلى جەڭىس كۇنى «باتىرلارعا تاعزىم» شەرۋى ءوتتى

1166 رەت كورسەتىلدى

كەنشىلەر استاناسىندا ۇلى جەڭىستىڭ 74 جىلدىعىنا ارنالعان «باتىرلارعا تاعزىم» شەرۋىندە قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى قولدارىنا ۇلى وتان سوعىسىنا قاتىسقان اتا-بابالارىنىڭ عانا ەمەس, سونداي-اق قازاق حالقىنىڭ ەرتە زامانداعى اعا باتىرلارىنىڭ دا سۋرەتتەرىن ۇستاپ, ورتالىق كوشەلەرمەن ءجۇرىپ ءوتتى.

قاراعاندىدا  ۇلى جەڭىس كۇنى «باتىرلارعا تاعزىم» شەرۋى ءوتتى

داستۇرگە ساي «ماڭگىلىك الاۋ» مەموريالىندا ۇيىمداستىرىلعان ميتينگ-رەكۆيەمدە قاراعاندىلىقتار ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستا قازا تاپقان جاۋىنگەرلەردى ءبىر مينۋت ۇنسىزدىكپەن ەسكە الدى. 

جيىلعان قاۋىم الدىندا وبلىس اكىمى ەرلان قوشانوۆ ءسوز الىپ, ەلىمىز ءۇشىن ەڭ قاسيەتتى مەرەكە – ۇلى جەڭىستىڭ وڭايشىلىقپەن كەلمەگەنىن جانە بۇل كۇنى وتان ءۇشىن جەر جاستانعان ەرلەردىڭ رۋحىنا تاعزىم ەتۋ كەرەكتىگىن اتاپ ءوتتى.

– ءبىزدىڭ ەلىمىز ءۇشىن ۇلى جەڭىس – ەڭ قاسيەتتى مەرەكە. ءاربىر شاڭىراقتىڭ وسى سوعىسپەن بايلانىسقان وزىندىك تاريحى بار. قاندى قىرعىننان قايتپاعان اتا-بابالارىمىزدىڭ, بەيبىت كۇندەرى كوز جۇمعان ەرلەردىڭ رۋحى ءاردايىم بىزبەن بىرگە.  ەرجۇرەك اتالارىمىز بەن انالارىمىز بىزدەرگە ناعىز وتانسۇيگىشتىك پەن ءپاتريوتيزمنىڭ قانداي بولاتىنىن كورسەتە بىلگەن ۇلگى تۇتار جاندار. وكىنىشكە قاراي, سۇراپىل سوعىس جىلدارى ەرلىك تانىتقان باتىرلارىمىزدىڭ قاتارى ازايىپ بارادى. الايدا, ءبىز ولاردى ماڭگى ەستە ساقتايمىز جانە بولاشاق ۇرپاققا ءاردايىم ايتىپ وتىرامىز, – دەدى ءوڭىر باسشىسى.

بۇدان كەيىن جۇرت الدىنا ۇلى وتان سوعىسىنىڭ ارداگەرى بۇركىت ەسجانوۆ شىعىپ, سۇراپىل سوعىس جىلدارى كورگەن ەستەلىكتەرىمەن ءبولىستى. جيىلعان قاۋىمدى جەڭىس مەرەكەسىمەن قۇتتىقتاپ, جاستارعا باتاسىن بەردى.

«ماڭگىلىك الاۋ» باسىنا گۇل شوقتارى قويىلعاننان كەيىن, «باتىرلارعا تاعزىم» شەرۋى شەبىن بۇزباستان كەڭەس وداعىنىڭ باتىرى نۇركەن ءابدىروۆ ەسكەرتكىشىنە كەلدى. قىران قازاقتىڭ قولا ءمۇسىنىنىڭ الدىندا ءوزىنىڭ ۇشاعىن جاۋ كولونناسىنا باعىتتاپ, جارىپ جىبەرگەن ەسىل ەردىڭ ەرلىگىنە ارنالعان تەاترلاندىرىلعان قويىلىم كورسەتىلدى. حورەوگرافيالىق قويىلىم بارىسىندا جەرگىلىكتى قازاق تەاترىنىڭ ارتىستەرى باتىر ۇشقىشتىڭ اتا-اناسىنا جازعان حاتتارىن وقىدى, سونداي-اق ءوز ەركىمەن سوعىسقا اتتانعان ساربازداردى تۋعان-تۋىستارىنىڭ شىعارىپ سالۋ ءساتىن كورسەتىلىم ارقىلى وتە اسەرلى جەتكىزدى.

سونداي-اق, بۇل كۇنى وبلىس اكىمى ۇلى وتان سوعىسىنىڭ ارداگەرلەرى اسىلحان ومارحانوۆ پەن ماريا شينكەۆيچتىڭ ۇيلەرىنە بارىپ, مايدانگەرلەردى جەڭىس كۇنىمەن قۇتتىقتاپ, سىي-سياپات جاسادى.

ۇلى جەڭىس مەرەكەسىنە ارنالعان ءىس-شارالار قالانىڭ وڭتۇستىك-شىعىس شاعىن اۋدانىنداعى «جەڭىس ساياباعىندا» جالعاسىن تاپتى. ساياباقتىڭ تورىنەن ورىن العان ارنايى ساحنادا جەرگىلىكتى ونەرپازدار مەرەكەلىك كوڭىل-كۇي قۇشاعىنداعى حالايىقتىڭ الدىندا سوعىس جانە اسكەري اندەرگە شىرعالعان كونتسەرت قويدى. قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى ارنايى تىگىلگەن اسكەري شاتىرلاردىڭ ىشىنە كىرىپ, سارباز بوتقاسىنىڭ ءدامىن تاتتى.

ۇلى جەڭىستىڭ 74 جىلدىعىنا ارنالعان ءىس-شارا بۇگىن كەشكىسىن «جەڭىس ساياباعىنداعى» مەرەكەلىك وتشاشۋلارمەن تۇيىندەلەدى.


قاراعاندى وبلىسى