ايماقتار • 02 ءساۋىر، 2019

شىمكەنتتە «7-20-25» باعدارلاماسى بويىنشا باسپاناعا قۇجات قابىلدانادى

1216 رەت كورسەتىلدى

5 ءساۋىر كۇنى ساعات 09:00-دەن 19:00-گە دەيىن «7-20-25» باعدارلاماسى بويىنشا بەرىلەتىن كرەديتتىك تۇرعىن ۇيلەرگە قۇجاتتار قابىلدانادى. قۇجاتتار تولەم قابىلەتتىلىگى بار ازاماتتاردان ءبىر جۇمىس كۇنى ىشىندە قابىلدانادى.

بەرىلەتىن تۇرعىن ۇيلەردە 246 پاتەر بار، ونىڭ ىشىندە ءبىر بولمەلى پاتەر - 82 دانا، ەكى بولمەلى پاتەر - 82 دانا، ءۇش بولمەلى پاتەر - 82 دانا.

 «7-20-25» باعدارلاماسى بويىنشا تولەم قابىلەتتىلىگى راستالعان ازاماتتار جىلدىق مولشەرى 7 پايىزدى قۇرايتىن، باستاپقى جارناسى - 20 پايىز، مەرزىمى 25 جىلعا دەيىن بەرىلەتىن نەسيەلەندىرۋ شارتتارىمەن تۇرعىن ءۇي الۋعا بولادى.

 باعدارلاماعا قاتىسۋ شارتتارى:

 - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتى;

- يپوتەكالىق نەسيەلەردىڭ بولماۋى;

- تابىستىڭ بولۋى;

- باسپانانىڭ بولماۋى.

             

بۇل باعدارلامانى نەسيەلەندىرۋ بويىنشا ەكىنشى دەڭگەيلى 8 بانك جۇمىس اتقارۋدا. ولار: «بانك تسەنتر كرەديت» اق، «ەۋرازيالىق بانك» اق، «اتف بانك» اق، «تسەسنابانك» اق، «بانك RBK»، «قازاقستان حالىق بانكى» اق، «Forte Bank» اق، «سبەربانك»اق.

 

باعدارلامانىڭ نەگىزگى تالاپتارىنا سايكەس ۇمىتكەرلەر بەلگىلى ءبىر پاتەر تۇرىنە ءوتىنىش بەرەدى جانە مىناداي قۇجاتتاردى ۇسىنادى:

1. ءوتىنىش بەرۋشى مەن ونىڭ وتباسى مۇشەلەرىنىڭ جەكە باسىن كۋالاندىراتىن قۇجات;

2. ءوتىنىش بەرۋشى مەن ونىمەن تۇراقتى بىرگە تۇراتىن وتباسى مۇشەلەرىن تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا تىركەۋ تۋرالى مەكەنجاي انىقتاماسى;

3. يپوتەكالىق جىلجىلمايتىن م ۇلىك ءۇي قارىزدارىنىڭ جوعىن دالەلدەيتىن كرەديتتىك ءبيۋرونىڭ كرەديتتىك ەسەبى.

 

ءاربىر ازامات تولەم قابىلەتتىلىگىن راستاۋ كەزەڭىندە بانكتىڭ تالابى بويىنشا قاجەتتى قۇجاتتاردى ۇسىنادى. ەگەر ءوتىنىش بەرۋشى ءتيىستى كىرىستى راستاماسا، وندا كەلەسى ءوتىنىش بەرۋشىلەردىڭ الدىن الا تىزىمدەرىنەن ىرىكتەۋ جۇرگىزىلەدى.

 

وتىنىمدەر مەن قۇجاتتار شىمكەنت قالاسى اكىمدىگىنىڭ حالىقتىق كەڭسەسىندە قابىلدانادى. مەكەنجايى: شىمكەنت قالاسى، رەسپۋبليكا داڭعىلى ، №12ا، 1-قابات.

ۇقساس جاڭالىقتار