09 شىلدە، 2011

قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ قاۋلىسى №301

214 رەت كورسەتىلدى
2011 جىلعى 31 ناۋرىز ، استانا، ۇكىمەت ءۇيى قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ 2010 جىلعى 18 ناۋرىزداعى № 215 جانە 2010 جىلعى 20 شىلدەدەگى № 745 قاۋلىلارىنا وزگەرىستەر ەنگىزۋ تۋرالى تولىق ءماتىن
سوڭعى جاڭالىقتار

پاگانيني

ونەر • كەشە

وتىز جىلدىققا وي قورىتقان

قازاقستان • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار