05 شىلدە، 2011

ساحنادا – تۇركى اۋەندەرى

232 رەت كورسەتىلدى
استانا كۇنى قارساڭىندا ەلور­دانىڭ جارقىن كەلبەتى بۇرى­ن­عى­سى­نان دا سىمباتتى بولىپ، اراي­لانا ءتۇس­تى. قالانىڭ كوگىندە تەك اسەم اۋەن­دەر تەربەلىپ، شات­تىق­تىڭ شال­قى­­ماسى شەرتىلەدى. مۇڭايىپ، قابا­عى تۇسكەن ادامدى مۇلدەم كەزدەستىرمەيسىز. ءبارى­نىڭ كوڭىل اسپانى ك ۇلىم­سىرەۋمەن ءوزىن­شە ءبىر تاڭ-تاماشا ءدۇ­نيە. ءويت­كەنى، مەرەكە اياسىندا ەلور­دالىقتار مەن قالا قوناقتارىنا مەرەكەلىك كوڭىل-كۇي سىيلايتىن كوپ­تە­گەن ءىس-شارالار بار. سولاردىڭ ءبىرى 3-5 شىلدە ارالىعىندا ك.باي­سە­يى­ت­وۆا اتىن­داعى ۇلتتىق وپەرا جانە با­لەت تەاترىن­دا بولعان تۇركى اۋەن­دە­رىنىڭ «استانا – ارقاۋ» فەستيۆالى ەدى. وسىمەن ءتورت جىل قاتارىنان وتكىزىلىپ كەلە جاتقان «استانا – ار­قاۋ» فەستيۆالى استاناداعى ءتۇر­كى ءور­كەنيەتى حالىقتارى وكىلدەرىنىڭ باس­قوسۋىمەن ەرەكشەلەنەدى. ونىڭ ءۇستى­نە جاھاندانۋ ۇردىسىنە بايلا­نىس­تى سوڭعى ۋاقىتتاردا تۇركى اۋەن­دەرى­نىڭ الەمدىك ساحنادا از ورىندالىپ بارا جاتقانى ەسكەرىلىپ، مۇنداي ور­تاق مۇ­راسى بار ەلدەردىڭ اندەرى بىرگە شىر­قالىپ جاتقانى سونداي ءبىر جاراسىم تاپقانداي كورىنەدى. تاريحپەن جالعاسقان ورتاق تۇرىك مادەنيەتىندەگى ءار ءتۇرلى ستيل مەن مازمۇن، ورىنداۋشىلاردىڭ شەبەرلىگى، حح عاسىرداعى يسلامدىق وركە­ن­يەت­تىڭ تەربەلۋ ىرعاعى، وسىلاردىڭ ءبارى ۇلتارالىق مادەنيەت ساباق­تاس­تىعى­نىڭ ءبىر كورىنىسى بولىپ قالا بەرمەك. فەستيۆال بارىسىندا اتى الەمگە ءماشھۇر انشىلەر ورىن­دا­عان تۇركى حالىقتارىنىڭ اۋەندەرى كوپشىلىك نا­زارىنا ۇسىنىلدى. سون­داي-اق، با­تىس پەن شىعىس تىڭدا­ر­ماندارىن تاڭعال­دى­راتىن جانە جوعارى باعالاناتىن ءدىني اندەر، شاڭقوبىزعا ارنالعان ۇزدىك ونەر كومپوزيتسياسى، كومەكەيمەن ءان ايتۋ، ەپيكالىق جانە اسپاپتىق كومپوزيتسيالار، ورتا ازيا مەن قازاق­ستان، قاپ تاۋى مەن انادولى، ەدىل بويى مەن ءسىبىر، تۇركىلەردىڭ ليري­كا­لىق اندەرى، الۋان ستيلدەگى جانە ماز­­مۇنداعى اۋەندەر ورىندالدى. ءتۇرلى ۇلت وكىلدەرىنىڭ تۇركى مادە­نيە­تىنە لا­يىقتالعان ۇلتتىق اۋەندەرىن تىڭ­داعاندا، كورەرمەندەردىڭ ءبارى رۋحاني تۇرعىدان ەرەكشە جىگەرلەنگەنى انىق. بۇگىنگى تاڭدا ادامزاتتىڭ كلاسسيكا­لىق مۇراسى رەتىندە مويىندالعان ۇلت­تىق ەپوس جانرىنداعى اۋەندەر تىڭداۋشىلاردى رۋحاني ءلاززاتتان­دى­راتىنى دا سوندىقتان. اراي ۇيرەنىشبەكقىزى.
سوڭعى جاڭالىقتار

اۋەزوۆ جانە تۇركى الەمى

رۋحانيات • كەشە

يدەولوگيا

رۋحانيات • كەشە

مەيىرىم مەن قاتىگەزدىك

رۋحانيات • كەشە

ەسكى مەن جاڭا اراسى

رۋحانيات • كەشە

بي پاديشاسى

رۋحانيات • كەشە

ساپا قايتسە جاقسارادى؟

قازاقستان • كەشە

قايىرىمدىلىقتىڭ ۇلگىسى

قازاقستان • كەشە

ساق ءداۋىرىنىڭ تاسى

تانىم • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار