الەم • 02 ماۋسىم, 2023

الەمدە تابىسى ميلليون دوللاردان اساتىن بايلاردىڭ سانى ازايدى

302 رەت كورسەتىلدى

Capgamini كومپانياسىنىڭ زەرتتەۋىنە سايكەس, ميليون دوللار تابىس تاباتىنداردىڭ سانى 3,3 پايىزعا تومەندەگەن, دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

الەمدە تابىسى ميلليون دوللاردان اساتىن بايلاردىڭ سانى ازايدى

ناتيجەسىندە الەمدەگى باي ادامداردىڭ بايلىعى 3,6 پايىزعا 83 دوللار تريلليونعا ازايعان. 

Capgamini بۇنى سوڭعى ون جىلداعى ەڭ ۇلكەن شىعىن دەپ باعالادى. 

كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە, سولتۇستىك امەريكاداعى جىلجىمايتىن م ۇلىك  ارزانداعان (7,4%). ال ەۋروپادا 3,2% دەڭگەيىندە, ازيا-تىنىق مۇحيتى ايماعىندا 2,7% دەڭگەيىندە تومەندەۋ تىركەلدى. سونىمەن قاتار افريكا, لاتىن امەريكاسى جانە تاياۋ شىعىستاعى جىلجىمايتىن م ۇلىك باعاسى كەرىسىنشە قىمباتتاعان.