قوعام • 24 ناۋرىز، 2023

نۇرباح رۇستەموۆ قىزمەتىنەن بوساتىلدى

156 رەت كورسەتىلدى

مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن نۇرباح تۇرار ۇلى رۇستەموۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ رۋمىنياداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى لاۋازىمىنان بوساتىلدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz اقوردانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن قازاقستاننىڭ رۋمىنياداعى ەشىسى بولىپ ەرلىك ءالي تاعايىندالدى.

ۇقساس جاڭالىقتار