قوعام • 02 اقپان، 2023

HELP ساراپشىلارىنىڭ ۇستانىمى

46 رەت كورسەتىلدى

پرەزيدەنت جانىنداعى ادام قۇقىقتارى جونىندەگى كوميس­سيا­نىڭ توراعاسى يگور روگوۆ پەن كوميسسيا حاتشىسى تاستەمىر ابى­شەۆ ەۋروپا كەڭەسىنىڭ زاڭ مامان­دىقتارى وكىلدەرىنە ارنالعان ادام قۇقىقتارى سالاسىن­داعى ەۋروپالىق ءبىلىم بەرۋ باع­دار­لاماسىنىڭ (HELP) ساراپشىلارى سەرگەي ديكمان مەن كريستينا حوحلوۆانى قابىلدادى.

كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار سوت­قا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ ساتىسىندا ادام قۇقىقتارىن قورعاۋ، ونىڭ ىشىن­دە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قۇقىق قورعاۋ قىزمەتىندە ازاپتاۋدىڭ الدىن الۋ ماسەلەلەرىن، سونداي-اق كو­ميسسيانىڭ ەۋروپالىق قۇرىلىم­دارمەن ىنتىماقتاستىعىنىڭ پەرسپەكتيۆالارى تۋرالى تالقىلادى.

كوميسسيا توراعاسى يگور روگوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا ادام قۇ­قىقتارىن قورعاۋ، ونىڭ ىشىندە سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ ساتىسىندا جۇ­يەلى جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتقانىن، بۇل رەت­تە كوميسسيا ەۋروپا كەڭەسىنەن ەلەۋ­لى ادىسنامالىق جانە ۇيىمداستى­رۋ­شى­لىق كومەك الاتىنىن اتاپ ءوتتى. بۇ­گىن­­دە رەسپۋبليكادا قۇقىق قورعاۋ جانە ­سوت جۇيەلەرىن تەرەڭ رەفورمالاۋ جۇرگى­زى­لىپ جاتقان كەزدە ەۋروپا كەڭەسىنىڭ HELP باعدارلاماسىن ساراپتامالىق قولداۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن باعالاماۋعا بولمايدى.

ەۋروپا كەڭەسى دەلەگاتسياسىنىڭ باس­شىسى سەرگەي ديكمان ەۋروپالىق قۇ­رىلىمداردىڭ قازاقستاندىق قۇقىق قورعاۋ ينستيتۋتتارىمەن ىنتىماق­­تاس­تىعىن دامىتۋعا قاناعاتتانعاندى­عىن ءبىلدىرىپ، ساپاردىڭ ماقساتى قۇقىق قورعاۋ سالاسىندا ادام قۇقىقتارىن قورعاۋ، ونىڭ ىشىندە ازاپتاۋ سياقتى جا­عىمسىز قۇبىلىستىڭ الدىن الۋ تەتىك­تەرىن ازىرلەۋ ماقساتىندا زاڭ مامان­دىقتارىنىڭ وكىلدەرى ءۇشىن جاڭا ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن تالقىلاۋ بولىپ تابىلاتىنىن ايتتى.

ەۋروپا كەڭەسىنىڭ دەلەگاتسياسى ەلى­مىزدىڭ جوعارعى سوتى، باس پروكۋراتۋراسى، ادىلەت مينيسترلىگى، رەسپۋب­لي­كالىق ادۆوكاتتار القاسىنىڭ، ادام قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىلىنىڭ باسشى­لىعىمەن، سونداي-اق باس پروكۋراتۋرا جانىنداعى قۇقىق قورعاۋ ورگان­دارى اكادەمياسى مەن جوعارعى سوت جا­نىن­داعى سوت تورەلىگى اكادەمياسىنىڭ عا­لىم­دارى جانە وقىتۋشىلارىمەن كەز­دەسۋدى جوسپارلاپ وتىر. 

ۇقساس جاڭالىقتار