توتەنشە جاعداي • 02 اقپان، 2023

ابىگەرگە تۇسىرگەن تولاسسىز جاۋىن

49 رەت كورسەتىلدى

تۇركىستان وبلىسىندا تولاسسىز جاۋعان جاڭبىردىڭ جانە قالىڭ قاردىڭ ەرۋىنە بايلانىستى كەنتاۋ، تۇركىستان قالالارى مەن بايدىبەك، ساۋران، ور­دا­باسى اۋداندارىنداعى تۇرعىن ۇيلەردى سۋ باسۋ قاۋپى تۋىندادى. تا­بيعي اپاتقا جول بەرمەۋ ماقساتىندا بار­لىق شارا قولدانىلدى.

توتەنشە جاعدايلار دەپار­تامەنتىنەن 56 قىزمەتكەر، 10 تەحنيكا، 20 موتوپومپا جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگان­دار­دىڭ كۇش­تەرىمەن سۋدى سورۋ جانە ارىقتاردى تا­زالاۋ جۇ­مىستارى جۇرگىزىلدى. سونداي-اق ساۋران اۋدانىنداعى اۋىل كوشەلەرى مەن ءۇي اۋلالا­رىنان سۋدى شىعارۋ جۇمىستارى بويىنشا شۇعىل ءىس-شارالار اتقارىلدى.

«بۇگىن قاتتى جاۋعان جاڭ­بىردىڭ جانە قاردىڭ بىردەن ەرۋىنىڭ سالدارىنان سۋدىڭ دەڭ­گەيى كوتەرىلىپ، تومەن قاراي ارنالار­مەن اعىپ جاتىر. ناتي­جەسىندە، قالا، اۋدان­دارداعى ءبىر­شاما كوشەلەر مەن اۋلالاردى سۋ باسۋ وقيعالارى ورىن الىپ جاتىر. قازىرگى تاڭدا كەنتاۋ قالاسى مەن بايدىبەك اۋدانىنداعى سۋدىڭ مولشەرى تومەن ءتۇسىپ، ەلدى مەكەندەرگە قاۋىپ ءتونىپ تۇرعان جوق. بىراق ساۋران اۋدانىنداعى جاعداي ەلدى مەكەندەرگە قاۋىپ ءتوندىرىپ تۇرعانى بايقالادى. سۋ تاسقىنىنا بايلانىستى ساۋراندا مەك­تەپ وقۋشىلارى ونلاين وقۋعا كىرىستى. اقپا­راتتارعا سايكەس، سۋ باسقان ۇيلەر مەن زار­داپ شەككەندەر جوق»، دەيدى تۇركىستان وبلىس­تىق تجد باستىعىنىڭ ورىنباسارى ەرىك سارىباەۆ.

جاڭبىر سۋىن سورۋ جۇمىس­تارى كۇشەي­تىلگەن رەجىمدە جۇر­گىزىلىپ، جەرگىلىكتى ات­قارۋشى ورگاندار مەن دەپارتامەنتتىڭ جەكە كۇش قۇرالدارى اسفالتتاردى ويىپ، كوشە بويىندا جينالعان سۋدى كانالدارعا جانە قاۋىپسىز ايماققا جىبەرۋ جۇمىستارىن جۇر­گىزىپ جاتىر. اتالعان قالا، اۋداندار­دا جاۋ­عان جاۋىن-شاشىن اسەرىنەن كوشەلەردى سۋ باسۋ جاعدايى تىركەلگەن. سونداي-اق جاۋىن-شاشىن كوپ بولىپ، تۇمان تۇسۋىنە بايلانىستى وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ قىز­مەتكەرلەرى، جۇرگىزۋشىلەر مەن جاياۋ جۇرگىنشىلەرگە جولداردا ساق بولۋدى ەسكەر­تىپ جاتىر. سەبەبى مۇنداي اۋا رايىندا كولىك قۇرالىن باسقارۋ قيىنداپ، ياعني جول كولىك وقيعالارىنىڭ بولۋ ىقتيمالدىعى ارتادى. سوندىقتان جاۋىن سالدارىنان جول ۇستىندە بولاتىن كوكتايعاقتا جول قوزعا­لىسى ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاۋ قاجەت. وسى­عان وراي پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى سوزاق اۋدا­نى ار­قىلى وتەتىن «ۇلانبەل – سوزاق – ەكپىندى»، باي­دىبەك اۋدا­نى بويىن­شا «شايان – شولاق­قور­عان» تاسجولدارى ۋاقىتشا جابىلعانىن ەسكەرتتى.

ءوڭىر اۋماعىنداعى سۋ تاسقى­نىنىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا وبلىس اكىمى دارحان ساتىبالدى سىرداريا وزەنى بويىندا ورنا­لاسقان وتىرار، ساۋران اۋداندارى مەن ارىس قالاسىنىڭ اۋما­عىنا اەروۆيزۋالدى شولۋ جاساپ، وزەن بويىنا جاقىن ور­نالاسقان ەلدى مەكەندەر مەن سۋ نىساندارىنىڭ جاي-كۇيىن با­قىلادى. توتەنشە جاعداي دەپار­­تامەنتىنىڭ باسشىلارىمەن كەڭەسىپ، كوكتەمگى سۋ تاسقىنىنىڭ الدىن الۋ جۇمىستارىن كەزەكتى رەت پىسىقتادى. تەكسەرۋ ناتيجەلەرى بويىنشا وبلىستاعى سۋ قوي­مالاردىڭ دەڭگەيى قالىپتى جاع­دايدا ەكەنى انىقتالدى.

قازىرگى تاڭدا بارلىق سۋ نى­سانىنىڭ جاعدايى مەن دەڭگەيىن باقىلاۋ ماقساتىندا وبلىستىق سۋ تاسقىنىنا قارسى كوميسسيا قۇرىلعان. ءوڭىر باسشىسى جا­ۋاپتىلارعا سۋ قويمالارىنىڭ دەڭگەيى قالىپتى جاعدايدا بولسا دا، قاۋىپسىزدىك ءىس-شارالارىن كۇشەيتۋ جونىندە تاپسىرمالار بەردى. ال «كوكساراي» سۋ رەت­تەگىشىنەن تاستالىپ جاتقان 600 تەكشە مەتر سۋ كەدەرگىسىز ءوتىپ جاتىر. قازىرگى تاڭدا اۋا رايىنىڭ جىلىنۋىنا بايلانىستى سەڭ بۇزىلىپ، تومەن قاراپ ەرىپ كەتىپ جاتىر. جاۋاپتى مەكەمەلەر وڭىردە جاعداي قالىپتى ەكەنىن مالىمدەدى.

 

تۇركىستان وبلىسى 

سوڭعى جاڭالىقتار

تاتۋلىق مەيرامى

پىكىر • كەشە

جانسايا جاراپ تۇر

شاحمات • كەشە

جەرەبە تارتىلدى

فۋتبول • كەشە

كولماكوۆتىڭ كۇمىسى

قىسقى سپورت • كەشە

كۇي كۇمبىرلەگەن كۇن

ءداستۇر • كەشە

ەڭ ۇزىن بويجەتكەن

قوعام • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار