ايماقتار • 08 جەلتوقسان، 2022

جامبىل وبلىسىندا مال ۇرلىعىمەن اينالىسقان قىلمىستىق توپ ۇستالدى

330 رەت كورسەتىلدى

سارىسۋ اۋداندىق پوليتسيا بولىمىنە وسى اۋداننىڭ بىرنەشە تۇرعىنى ساۋىقتىرۋ لاگەرىنىڭ ماڭىنداعى ورىستە جايىلىپ جۇرگەن سيىرلارىن بەلگىسىز تۇلعانىڭ جاسىرىن ۇرلاپ كەتكەندىگى تۋرالى ارىزدانعان. كەلتىرىلگەن شىعىن كولەمى – 2 ملن تەڭگەگە جۋىق، دەپ حابارلايدى Egemen.kzء ىىم رەسمي ينتەرنەت رەسۋرسىنا سىلتەمە جاساپ.

تۇرعىندار ورىستەگى مالدارىن جارتى اي سايىن بارىپ، تەكسەرىپ تۇراتىن بولعان. كەزەكتى رەت تەكسەرۋگە بارعان ساتىندە جايىلىمنان ءوز سيىرلارىنىڭ جوقتىعىن بايقاعان. بىرنەشە كۇن ءوز كۇشتەرىمەن ىزدەپ تابا الماعاندىقتان، پوليتسيا بولىمىنە ارىزدانعان.

اۋداندىق پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىمەن جۇرگىزىلگەن جەدەل-ىزدەستىرۋ جۇمىستارىنىڭ ناتيجەسىندە مال ۇرلىعىنا قاتىسى بار سارىسۋ اۋدانىنىڭ 46 جاستاعى جانە 35 جاستاعى 2 تۇرعىنىنان قۇرالعان قىلمىستىق توپ ۇستالدى. سونداي-اق كۇدىكتىلەردىڭ قاتىسۋىمەن بولعان 6 مال ۇرلىعى دەرەگى انىقتالدى. كۇدىكتىلەر كىناسىن تولىق مويىنداپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قاماۋعا الىندى.

قازىر وسى دەرەككە قاتىستى قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 188-1-بابى 3-بولىگىمەن (بىرنەشە رەت جاسالعان مال ۇرلىعى) سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. سونىمەن قاتار كۇدىكتىلەردىڭ وسىعان ۇقساس باسقا دا قىلمىستارعا قاتىستىلىعى انىقتالىپ جاتىر.

جالپى جامبىل وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى كريمينالدىق پوليتسيا باسقارماسى قىزمەتكەرلەرىمەن جۇرگىزىلگەن رەسپۋبليكالىق (مال ۇرلىعى) جەدەل الدىن الۋ ءىس-شاراسىنىڭ ناتيجەسىندە 12 قىلمىس (وتكەن جىلدان – 6 دەرەك) اشىلىپ، ءتورت قىلمىستىق توپ ۇستالدى.

ۇقساس جاڭالىقتار