ايماقتار • 09 تامىز، 2022

تسيفرلاندىرۋ جۇمىسىمەن تانىستى

1278 رەت كورسەتىلدى

وبلىسقا ىسساپارمەن كەلگەن تسيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى ءمينيسترى باعدات مۋسين قىزىلوردا قالاسىنىڭ №3 قالالىق ەمحاناسىنا باردى. ۆەدومستۆو باسشىسى ەمحانانى ارالاۋ بارىسىندا دارىگەرلەرمەن اڭگىمەلەسىپ، اقپاراتتىق جۇيەلەردە جۇمىس ىستەۋدە قانداي ماسەلەلەرگە تاپ بولاتىنىن سۇراپ ءبىلدى.

مەديتسينا مەكەمەسىن ارالاۋ بارىسىندا مينيستر مامموگرافيا كابينەتىنە ءوتىپ، مامموگرافيالىق اپپاراتتىڭ PACS جۇيەسىنە قالاي قوسىل­عا­نىمەن تانىس بولدى. اتالعان جۇيە پاتسيەنتتىڭ اۋرۋىنىڭ تاريحىن بىرنەشە دارىگەردىڭ ءبىر جۇيەدەن كورۋىنە جانە ۋاقىتتى بارىنشا ۇنەمدەۋگە كومەك بەرەدى. PACS جۇيەسى قىزىلوردا وبلىسىنىڭ 13 مەديتسينالىق ۇيىمىنا ەنگىزىلگەن.

سونداي-اق مينيستر وبلىس­تىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقار­ماسى مەديتسينالىق ۇيىمدارمەن تىعىز جۇمىس ىستەپ، تسيفرلاندىرۋ باعىتىندا جۇمىستاردى كۇشەيتۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى.

بۇدان كەيىن ب.مۋسين قى­زىل­وردا قالاسىنىڭ حالىققا قىز­مەت كورسەتەتىن تسيفرلى كەڭ­سەنىڭ جۇمىسىمەن تانىستى. اتال­عان تسيفرلى كەڭ­سەدە وسى جىلدىڭ 6 ايىندا ازاماتتارعا 22 129 مەملەكەتتىك قىزمەت كور­سەتىلگەن.

ۆەدومستۆو باسشىسى تۇستەن كەيىن قىزىلور­دا قالا­­سىن­داعى «دوستىق ۇيىندە» ءوڭىر تۇر­عىن­دا­رىمەن كەز­دەسىپ، ولار­دىڭ سۇراقتارىنا جاۋاپ بەرەدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

جاپونيادا جەر سىلكىندى

الەم • بۇگىن، 10:22

ۇقساس جاڭالىقتار