قوعام • 03 شىلدە، 2022

سقو-دا بالىق اۋلاۋ ءتارتىبىن بۇزعاندار جازالاندى

18 رەت كورسەتىلدى

جىل باستالعالى سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا بالىق اۋلاۋ ءتارتىبىن بۇزعاندارعا 70 اكىمشىلىك حاتتاما تولتىرىلدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

بالىق شارۋاشىلىعى كوميتەتىنىڭ ەسىل وبلىسارالىق باسسەيندىك بالىق شارۋاشىلىعى ينسپەكتسياسىنىڭ مالىمەتىنشە، بىلتىر وڭىردە زاڭسىز بالىق اۋلاۋعا قاتىستى 149 اكىمشىلىك حاتتاما تولتىرىلدى.

«زاڭ بۇزۋشىلىقتاردىڭ 146-سى – قر اقبتك-ءنىڭ 383-بابىنىڭ 1-بولىگى «قىلمىستىق جازالاناتىن ءىس-ارەكەت بەلگىلەرى جوق بالىق اۋلاۋ قاعيدالارىن، سونداي-اق بالىق رەسۋرستارى مەن باسقا دا سۋ جانۋارلارىن پايدالانۋدىڭ باسقا دا تۇرلەرىن جۇزەگە اسىرۋ قاعيدالارىن بۇزۋ» بويىنشا، ۇشەۋى - قر اقبتك-ءنىڭ 383-بابىنىڭ 3-بولىگى «تىيىم سالىنعان مەرزىمدە، تىيىم سالىنعان قۇرالدارمەن نەمەسە تاسىلدەرمەن، تىيىم سالىنعان ورىنداردا بالىق اۋلاۋ قاعيدالارىن ورەسكەل بۇزۋعا» قاتىستى. جەكە تۇلعالار ءۇشىن 5 اەك-تەن 10 اەك مولشەرىندە ايىپپۇل قاراستىرىلعان، زاڭدى ورەسكەل بۇزعان جاعدايدا ونىڭ مولشەرى 20 اەك-كە دەيىن ۇلعايادى»، دەيدى وبلىستىق بالىق ينسپەكتسياسىنىڭ مەملەكەتتىك ينسپەكتورى اندرەي لوپاتسكي.

وتكەن جىلى بالىق اۋلاۋ ءتارتبىن بۇزعاندارعا 2 ملن 406 مىڭ تەڭگەنىڭ ايىپپ ۇلى سالىنعان، ونىڭ 2 ملن 231 مىڭ تەڭگەسى ءوندىرىلىپ الىندى. براكونەرلەردەن 1 قايىق جانە رۇقسات ەتىلمەگەن 8 اۋ تاركىلەندى. بۇدان باسقا كولدەردەن يەسىز 60 بالىق اۋلاۋ قۇرال-جابدىعى الىنعان.

«بيىل ايىپپۇل مولشەرى 15 مىڭ مەن 61 مىڭ تەڭگە ارالىعىندا. الايدا زاڭسىز بالىق اۋلاۋشىلارعا بۇل توقتاۋ سالماي وتىر. جىل باستالعالى بەرى بالىق اۋلاۋ ءتارتىبىن بۇزعاندارعا، زاڭسىز ساتۋ، تاسىمالداۋمەن اينالىسقاندارعا 70 اكىمشىلىك حاتتاما تولتىرىلدى. ايىپپۇلدىڭ جالپى سوماسى – 1 ملن 329 مىڭ تەڭگە. ونىڭ 1 ملن 114 مىڭ تەڭگەسى ءوندىرىلىپ الىندى. بۇدان باسقا 11 اۋ تاركىلەندى، يەسى انىقتالماعان 77 بالىق اۋلاۋ قۇرالى الىندى»، دەدى اندرەي لوپاتسكي.

سوڭعى جاڭالىقتار

ەلوردا «جاسىل» ايماققا ءوتتى

كوروناۆيرۋس • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار