ايماقتار • 20 مامىر، 2022

كيىز باسۋ ونەرى دارىپتەلدى

57 رەت كورسەتىلدى

الماتى قالاسى ءدىن ىستەرى جونىندەگى باسقارماسىنىڭ قولداۋىمەن ا.چەحوۆ اتىنداعى كىتاپحانادا ورتالىق مەشىتتە ءدىني ساۋات اشۋ كۋرستارىندا ءبىلىم الىپ جات­قان قىز-كەلىنشەكتەرگە ارنالعان ء«داستۇرلى قازاق قوعا­مىندا دامىعان كيىز باسۋ ونەرى» شەبەرلىك ساعاتى ءوتتى.

«ادام جانە قوعام» قوعام­دىق بىرلەستىگىنىڭ ۇيىم­داس­تىرۋىمەن وتكەن ءىس-شارانىڭ ماقساتى حالقى­مىز­دىڭ ما­دەني ءداستۇرىن جاس­تار مەن وسكەلەڭ ۇرپاق اراسىندا دا­رىپتەۋ بولىپ تابىلادى. حالىق تۇر­مىسىندا كيىز اسا قاجەتتى بۇ­يىم رەتىندە كا­دەگە اسقان. سۋىق­قا ءتوزىمدى كە­لەتىندىكتەن، تابيعي جۇننەن باسىلعان كيىز ءۇيدىڭ جابۋىنا، ەدەن توسەنىشى رەتىندە پاي­دالانىلعان. شەبەرلەر الۋان ءتۇرلى بۇيىمدار جاساۋ ءۇشىن دە كيىزدى قولدانعان. كيىزدەن كيىم تىگىپ، كەبەجە، اياققاپ، تاعى باسقا تۇرمىسقا قاجەتتى بۇيىمداردا پايداعا اسىپ وتىرعان.

قوعامدىق قوردىڭ ديرەكتورى گ ۇلىم نۇرعاليەۆانىڭ ايتۋىنشا، حالقىمىزدىڭ قول­دانبالى ونەرىنىڭ ەرەكشە­­­لىگىن دارىپتەپ، كيىز باسۋ ونە­رىن جان­داندىرۋعا باعىت­تال­عان شاراعا قاتىسۋ­شى­لار حا­لىق تۇرمىسىنان قولدا­نى­سىنا قاتىستى اقپاراتتار الىپ، وندىرىستە كادەگە اسۋ بارىسى­مەن تانىستى. وسى ورايدا گ.نۇر­­عاليەۆا كەيىنگى جىلداردا قول­­ونەرشىلەردىڭ ءتۇرلى-ءتۇستى بوياۋلارمەن اسەم­دەي وتىرىپ، ساندىك بۇيىم­داردى پايداعا جاراتۋى كيىز­دىڭ ومىر­شەڭدىگىنىڭ نىشانى، دەيدى.

 

الماتى

سوڭعى جاڭالىقتار

ورال قوقىس استىندا قالۋى مۇمكىن

ايماقتار • بۇگىن، 16:47

دوللار قايتا قىمباتتادى

قارجى • بۇگىن، 15:58

ۇقساس جاڭالىقتار