الەم • 14 مامىر، 2022

دەليدەگى ءورت 27 ادامنىڭ ءومىرىن قيدى

17 رەت كورسەتىلدى

ءۇندىستان استاناسى دەليدەگى عيماراتتاردىڭ بىرىندە بولعان ءورت سالدارىنان 27 ادام قازا تاۋىپ، 40 ادام جاراقات الدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

NDTV ارناسىنىڭ حابارلاۋىنشا، قالانىڭ باتىسىنداعى مۋندكا مەترو ستانتسياسىنىڭ ماڭىنداعى 4 قاباتتى ۇيدەن ءورت شىققان.

پوليتسيا 60-قا جۋىق ادامنىڭ قۇتقارىلعانىن، ىزدەۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارىنىڭ جالعاسىپ جاتقانىن حابارلادى. 

قايتىس بولعاندار سانى ءالى دە كوبەيۋى مۇمكىن.

ءورتتىڭ شىعۋ سەبەبى ازىرگە بەلگىسىز.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار