قازاقستان • 04 مامىر، 2022

جاس جاۋىنگەرلەر ساپ تۇزەدى

42 رەت كورسەتىلدى

ەل تىنىشتىعىن كۇزەتۋ – قاستەرلى مىندەت. وسى ءبىر ابىرويلى ىسكە جۇمىلعان ۇقك شەكارا قىزمەتىنىڭ ساي تاسىنداي جاس ساربازدارى وتان تىنىشتىعىن قورعاۋعا سالتاناتتى تۇردە انت بەردى.

ۇقك شەكارا قىزمەتىنىڭ الماتى وبلىسى بويىنشا دە­پار­تامەنتىنە قاراستى قاراساي اۋدانى، اقجار شاعىن اۋدانىندا ورنالاسقان كاسىبي-تەحنيكالىق جانە دايىندىق بولىمىندە وتكەن راسىمگە سار­باز­داردىڭ تۋىستارى قاتىستى. ءبىر ەرەكشەلىگى، جاس جاۋىنگەرلەر كۋرسىنان ءوتىپ جاتقان 400-دەن استام سارباز انت بەرگەن شارانى بۇكىل رەسپۋبليكا جۇرتشىلىعى تىكەلەي كورسەتىلىم ارقىلى تاماشالادى.

– مەن ءوزىمنىڭ قارۋلاس­تا­رىمدى بەرگەن سەرتىمىزگە ادال بولىپ، تاباندىلىقپەن، ەر­جۇرەكتىكپەن بورىشىمىزدى وتەۋگە شاقىرامىن. انت قابىلداۋ – بارشامىز ءۇشىن ماڭىزدى كۇن. ەلىم دەيتىن ەر بولىپ، قايتپاس-قايسار ازامات اتانىپ، تەپسە تەمىر ۇزەتىن اسكەري ءومىردىڭ قيىندىعى مەن اۋىرت­پا­لى­عى­نا شىدايتىن، كەز كەلگەن ۋاقىتتا قولىنا قارۋ الىپ، ەلىن قورعاۋعا دا­يىن، تۋعان جەرىنىڭ شەكا­راسىندا جۇ­رەتىن سار­باز­دارعا اي­نا­لامىز، – دەيدى سالتاناتتى شارادا ساربازدار اتىنان تىلەك بىلدىرگەن قاتارداعى جاۋىنگەر نۇرسۇلتان ابىلاي.

ءار ساربازدىڭ ومىرىندە التىن ارىپپەن جازىلىپ قا­لۋ­عا ءتيىس ايتۋلى ساتتە شە­­كارا باسقارماسىنىڭ جا­ۋىن­­گەرلىك تۋى ورتاعا اكە­لى­نىپ، ەلىمىزدىڭ ءانۇرانى شىر­­­قالدى. اتالعان باسقار­ما­­نىڭ باسشىسى پودپولكوۆنيك ن.بەردىباەۆ ساپقا تۇر­عان ساربازداردى اتاۋلى مەرە­كە­سى­مەن قۇتتىقتادى.

راسىمگە بۇدان بولەك، ال­ماتى وبلىسى بويىنشا دەپار­تامەنت باستىعىنىڭ ورىن­باسارى پولكوۆنيك ا.مۇ­نالباەۆ، «زاستاۆا تار­لان­دارى» رەسپۋبليكالىق قو­­عام­دىق بىرلەستىگى ال­ماتى وبلىستىق فيليا­لىنىڭ تو­را­عاسى زاپاستاعى پولكوۆنيك الەكساندر دۋبوۆ، اۋعان سو­عى­سىنىڭ ارداگەرلەرى، زا­پا­س­­­تاعى پولكوۆنيكتەر: گري­گوري كۋليكوۆ، جەڭىس­بەك سۇلەيمەنوۆ، بولات قۇرا­مى­سوۆ، ناۋرىزباي باتىر اۋدانى قورعانىس ىستەرى بويىنشا دەپارتامەنتى باستىعىنىڭ ورىنباسارى زاپاستاعى ما­يور ەرجان الينوۆ، سونداي-اق شەكاراشى ارداگەرلەر مەن ناۋرىزباي اۋدانى اكىم­دى­گى­نىڭ وكىلدەرى قاتىستى.

سوڭعى جاڭالىقتار

شابىت شاقىراتىن شاھار

ەلوردا • بۇگىن، 08:23

اقجايناق استانا

ەلوردا • بۇگىن، 08:22

وزىق ءوندىرىس ورنىندا بولدى

ايماقتار • بۇگىن، 08:20

باعدارىڭ قالاي، باس قالا؟

ەلوردا • بۇگىن، 08:17

ديماش پەن دجەكسون

ونەر • بۇگىن، 08:10

ۇتقانىمىز شامالى بولىپ تۇر

قوعام • بۇگىن، 08:05

ۇقساس جاڭالىقتار