وقيعا • 21 قاڭتار، 2022

شقو-دا جول اپاتىنان 4 ادام قازا تاپتى

46 رەت كورسەتىلدى

شىعىس قازاقستان وبلىسىندا جول اپاتىنان 4 ادام كوز جۇمدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

شقو پوليتسيا دەپارتامەنتى ءباسپاسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، جول-كولىك وقيعاسى 19 قاڭتاردا «ومبى-مايقاپشاعاي» تاسجولىندا جارما اۋدانىنىڭ اۋماعىندا بولعان. ساعات 13:00 شاماسىندا تاسجولدا كەلە جاتقان Kia Rio مەن Mitsubishi ماركالى اۆتوكولىكتەر بەتپە-بەت سوقتىعىستى.

جول اپاتى سالدارىنان Kia Rio كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى مەن ەكى جولاۋشىسى جانە Mitsubishi كولىگىنىڭ ءبىر جولاۋشىسى سول جەردە جان تاپسىردى. سونداي-اق Mitsubishi-ءدىڭ جۇرگىزۋشىسى مەن ەكى جولاۋشىسى كوپتەگەن دەنە جاراقاتتارىمەن اۋرۋحاناعا جەتكىزىلگەن.

قازىرگى ۋاقىتتا اتالعان فاكتى بويىنشا قر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 345-بابى 4-بولىگىنە (ابايسىزدا ەكى نەمەسە ودان دا كوپ ادام ولىمىنە اكەپ سوققان جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىنىڭ بۇزىلۋى) سايكەس سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ امالدارى باستالدى. 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار