ايماقتار • 27 قازان، 2021

شقو-دا ءبىر تاۋلىك ىشىندە التى ءورت ءسوندىرىلدى

35 رەت كورسەتىلدى

شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ ءورت سوندىرۋشىلەرى وتكەن تاۋلىكتە التى ءورتتى ءسوندىردى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz شقو تجد ءباسپاسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

التاي اۋدانى سولوۆەۆو اۋىلىندا 26 قازاندا فەرما اۋماعىنىڭ قوراسىندا ەدەننىڭ اعاش قۇرىلىمدارى ورتەندى.

سول كۇنى بۋتاكوۆو اۋىلىندا ريددەردىڭ استىندا اعاش مونشا ورتەندى. كورشى قاراۋسىز قالعان ۋچاسكەدە ءۇي مەن شارۋاشىلىق قۇرىلىستارىنىڭ اعاش كونسترۋكتسيالارى وتپەن جابىلدى. قۇتقارۋشىلار جالپى اۋدانى 80 ش.م. ءورتتى ءسوندىردى. ءورتتىڭ الدىن الا سەبەبى - وتتى ابايسىز قولدانۋ.

سونىمەن قاتار، گلۋبوكوە اۋدانىنداعى توقتاروۆ كوشەسىندە جەكە تۇرعىن ءۇيدىڭ اۋلاسىندا شارۋاشىلىق قۇرىلىستارىنىڭ اعاش كونسترۋكتسيالارى ورتەندى. قۇتقارۋشىلار 10 ش.م. الاڭداعى وتتى جانە جانىپ جاتقان وتىندى، 40 ش.م. الاڭداعى قۇرعاق ءشوپتىڭ جانۋىن جەدەل جويدى.

ءۇرجار جانە كاتونقاراعاي اۋداندارىندا دا ءورت بولدى. ءۇرجار اۋدانى چەليۋسكين كوشەسىندەگى جەكە تۇرعىن ۇيدە شاتىر، جەكە زاتتار، جيھاز، سونداي-اق شارۋاشىلىق قۇرىلىستار بلوگىنىڭ اعاش قۇرىلىمدارى جانىپ كەتكەت. ال  كاتونقاراعاي اۋدانىندا جەكە تۇرعىن ءۇيدىڭ اۋلاسىندا جالپى اۋدانى 30 شارشى مەتر بولاتىن اعاش شاتىر قۇرىلىمدارى ورتەندى.

بۇدان بولەك، كوكپەكتى اۋدانىندا جەكە تۇرعىن ءۇيدىڭ اۋلاسىندا 3 توننا ءشوپ ورتەنگەن.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار