فوتوگالەرەيا • 18 قازان، 2021

ميزامشۋاق

785 رەت كورسەتىلدى

نازارلارىڭىزعا Egemen Qazaqstan گازەتىنىڭ فوتو-تىلشىسى ەرلان وماردىڭ فوتورەپورتاجىن ۇسىنامىز.

سوڭعى جاڭالىقتار

وڭىردە دامۋ ءۇردىسى بار

ايماقتار • كەشە

تاڭدايدىڭ تارلانى

تاريح • كەشە

جوعالعان سولدات

تاريح • كەشە

دومبىرانى دارىپتەدى

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار