ايماقتار • 17 ماۋسىم، 2021

بەكشين الماتىعا ارنالعان جاڭا قاۋلىنى ءتۇسىندىردى

24 رەت كورسەتىلدى

الماتىنىڭ باس سانيتاريا دارىگەرى جانداربەك بەكشين جۋرناليستەرمەن وتكەن بريفينگ بارىسىندا جاڭا قاۋلى شىعاتىنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

جانداربەك بەكشيننىڭ ايتۋىنشا، جاڭا قۇجاتتا بيزنەس نىساندارى ەكى بلوكقا بولىنگەن: Ashyq قوسىمشاسىنا قاتىساتىن جانە قاتىپايتىن نىساندار.

قاۋلىعا سايكەس:

سۋپەرماركەت، ازىق-ت ۇلىكتىك ەمەس دۇكەندەر، ازىق-ت ۇلىك ساتاتىن جانە ازىق-ت ۇلىكتىك ەمەس بازارلار، جابىق بازارلار بۇل جۇيەگە قاتىسپايدى. الايدا اۋرۋدىڭ تارالۋ دەڭگەيىن ەسكەرە وتىرىپ، ولارعا شەكتەۋسىز جۇمىس ىستەۋگە رۇقسات بەرىلەدى.

قوعامدىق تاماقتانۋ ورىندارى بويىنشا - ەگەر مەكەمە Ashyq جوباسىنا قاتىسقان بولسا، 07.00-دەن تۇنگى 02.00-گە دەيىن جۇمىس ىستەي الادى، تولىمدىعى - 50 پايىز، بىراق 70 ورىننان اسپاۋى كەرەك. ەگەر Ashyq جوباسىنا قاتىسپاعان بولسا، بارلىق شارت وسىنداي، بىراق 50 ورىننان اسپاۋى كەرەك.

كينوتەاتر، تەاترلار مەن كونتسەرت زالدارى Ashyq جوباسىنا قاتىسقان بولسا 50 پايىز تولىمدىقپەن جۇمىس ىستەيدى، ەگەر Ashyq جوباسىندا جوق بولسا 30 پايىز تولىمدىقپەن عانا جۇمىس ىستەۋگە رۇقسات بەرىلەدى.

«سونىمەن قاتار، جاڭا ەرەجەلەر قالا «جاسىل» ايماققا كوشكەننەن سوڭ جەتى كۇننەن كەيىن كۇشىنە ەنەدى»، دەدى قالانىڭ باس سانيتاريا دارىگەرى.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

اقپاراتتىق حابارلاما

ەگەمەن قازاقستان • كەشە

دوللار تاعى دا ارزاندادى

ەكونوميكا • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار