قوعام • 18 مامىر، 2021

ايدا بالاەۆانىڭ اناسى ومىردەن وزدى

156 رەت كورسەتىلدى

اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى ايدا بالاەۆانىڭ اناسى، ەڭبەك سىڭىرگەن مۇعالىم رايسا راحىمجانقىزى جىلانكوزوۆا 69 جاسقا قاراعان شاعىندا قايتىس بولدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz

«ەگەمەن قازاقستان» رگ» اق ۇجىمى ايدا عالىمقىزى بالاەۆانىڭ اناسىنىڭ مەزگىلسىز قايتىس بولۋىنا بايلانىستى تۋعان-تۋىستارى مەن جاقىندارىنا قايعىرىپ كوڭىل ايتادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار