ەكولوگيا • 06 مامىر، 2021

ەلوردادا ەسىل جانە اقبۇلاق وزەندەرىنىڭ جاعاسى قوقىستان تازارتىلدى

185 رەت كورسەتىلدى

نۇر-سۇلتان قالالىق قورشاعان ورتانى قورعاۋ جانە تابيعاتتى پايدالانۋ باسقارماسى «جاسنۇر» مكقك-مەن بىرلەسىپ قالانىڭ وزەندەرى مەن سۋ قويمالارىنىڭ اۋماعىن تازارتۋ جۇمىستارىن جۇرگىزدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

ەسىل وزەنىنىڭ 20 كم-گە جۋىق، اقبۇلاق – 7 كم، سارىبۇلاق – 4،5 كم اۋماعىن سانيتارلىق تازارتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى. ەسىل وزەنى مەن ونىڭ اۋماعىنان ماماندار 7 توننادان استام قوقىس جينادى.

ء«بىز قالاداعى بارلىق ۋچاسكەلەردى تازا ۇستاۋعا تىرىسامىز. بىراق كوپ نارسە قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنىڭ وزدەرىنە بايلانىستى، ولاردان تابيعاتقا، اۋلاعا، كوشەگە دەگەن قۇرمەت بولسا، قالا جايناپ تۇرار ەدى. تۇرعىندار، ۇيىمدار، كومپانيالار ءوز تاراپىنان كومەك كورسەتىپ، قالامىزعا ۇقىپتى قاراۋى كەرەك. قالا بويىنشا بارلىق جەردە قوقىس جيناۋعا، شىعارۋعا ارنالعان ورىندار بار، تەك ارنايى بولىنگەن ورىنعا اپارۋ قاجەت»، دەدى ۆەدومستۆو وكىلدەرى.

سوڭعى جاڭالىقتار

اۋەزوۆ جانە تۇركى الەمى

رۋحانيات • بۇگىن، 21:22

اسكەردەگى الىمجەتتىك

قوعام • بۇگىن، 21:17

يدەولوگيا

رۋحانيات • بۇگىن، 21:11

مەيىرىم مەن قاتىگەزدىك

رۋحانيات • بۇگىن، 21:09

ەسكى مەن جاڭا اراسى

رۋحانيات • بۇگىن، 21:07

بي پاديشاسى

رۋحانيات • بۇگىن، 21:01

ساپا قايتسە جاقسارادى؟

قازاقستان • بۇگىن، 21:00

قايىرىمدىلىقتىڭ ۇلگىسى

قازاقستان • بۇگىن، 20:58

ساق ءداۋىرىنىڭ تاسى

تانىم • بۇگىن، 20:52

ۇقساس جاڭالىقتار