رۋحانيات • 06 مامىر، 2021

«اللا» دەگەن جازۋى بار جۇمىرتقا

489 رەت كورسەتىلدى

جۋىردا جىمپيتى اۋىلىندا تىلسىم وقيعا ورىن الدى. قاراسۋ شاعىن اۋدانىندا تۇراتىن نۇرعازى قىستاۋباەۆ اۋلاسىنداعى تاۋىق جۇ­مىرتقالارىنىڭ بىرىنەن اراب تىلىن­دەگى «اللا» دەگەن جازۋدى باي­قاعان.

نۇرعازى قىستاۋباەۆ – جاستىعىن اللانىڭ كالامىن تانىپ، دىنگە قىزمەت ەتۋگە ارناعان تۇرعىلاسىمىزدىڭ ءبىرى. ول بۇگىندە اۋداندىق مەشىتتە قىزمەت ەتىپ، جاماعاتقا قۇران ۇيرە­تەدى. جۇمىرتقاداعى جازۋ جايلى:

– اللانىڭ بار ەكەنىنە دالەل ىزدەۋدىڭ قاجەتى جوق. تۇسىنگەن، بىلگەن ادام اينالانىڭ بارىنەن، ءتىپتى وزىنەن دە اللانىڭ بار ەكەنىنە انىق دالەل تابادى.

ءبىز بايلىق ىزدەۋ، مانساپ قۋ، عايبات ايتۋ ءۇشىن كەلدىك پە جەر بەتىنە؟ جوق! اللا تاعالا قۇراندا ءزاريات سۇرەسىنىڭ 56-اياتىندا «مەن ادامدار مەن جىنداردى وزىمە قۇلشىلىق ەتۋ ءۇشىن جاراتتىم!» دەيدى عوي. نە ءۇشىن جاراتىلعانىمىزدى ۇمىتا باستادىق. جۇمىرتقادان جازۋ كور­گەن­دە تاڭعالعان جوقپىن. بۇنى ۇلى جاراتۋشىنىڭ ءوزىن ەسكە الۋدى، ويلاۋدى، وزىنەن قورقۋدى ۇمىتقان قاۋىمعا جىبەرگەن ەسكەرتۋى دەپ ويلايمىن، – دەيدى نۇرعازى ۇستاز.

جۇمىرتقانىڭ سۋرەتىن ءبىز دە كوردىك. تۇقىمنىڭ سىرتىنان الله دەگەن ءسوز انىق وقىلادى. «شەبەردى شەبەر دەگەنشە، اللانى شەبەر دە­سەيشى، قار جاۋدىرىپ، قىس قىلعان، جۇمىرتقانى قۇس قىلعان»، دەگەندەي، جۇمىرتقاعا بەدەر سالسا دا، ودان قۇس شىعارسا دا راببىمىزدىڭ ءوز ەركى. دەسەك تە رامازان ايىندا وسىنداي انىق بەلگىلەردىڭ ەلگە كورىنۋىن ءبىر جاعىنان جاقسىلىقتىڭ، ءبىر جاعىنان ۇستاز ايتقانداي ەسكەرتۋدىڭ نىشانى دەپ قابىلدادىق.

مۇنداي جاعداي سىرىمدا ءبىرىنشى رەت بولىپ تۇرعان جوق. وسىدان ەكى جىل بۇرىن جامبىل اۋىلىندا ءبىر بۇيىرىندە «اللا»، ءبىر بۇيىرىندە «مۇحاممەد» دەگەن جازۋى بار قوزى تۋعان بولاتىن.

 

باۋىرجان شيرمەدين ۇلى

 

سىرىم اۋدانى

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار