سپورت • 14 ءساۋىر، 2021

قوستانايلىقتار فۋتزالدان ۇلتتىق مەكتەپ ليگاسىنىڭ جەڭىمپازى اتاندى

11 رەت كورسەتىلدى

قوستاناي وبلىسى قاراسۋ ورتا مەكتەبىنىڭ قۇراماسى فۋتزالدان 9-11 سىنىپ وقۋشىلارى اراسىندا وتكەن «تەڭبىل دوپ» مەكتەپ ليگاسىنىڭ جەڭىمپازى اتاندى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

8-15 ءساۋىر ارالىعىندا نۇر-سۇلتان قالاسىندا وتكەن رەسپۋبليكالىق جارىستىڭ فينالىندا قاراسۋ مەكتەبىنىڭ قۇراماسى قىزىلوردا وبلىسىنىڭ وقۋشىلارىمەن كەزدەسىپ، قارسىلاستارىن 3: 2 ەسەبىمەن قاپى قالدىردى.  

«كوروناۆيرۋسقا بايلانىستى ۇزاق ۇزىلىسكە قاراماستان ءبىزدىڭ بالالار ءوز شەبەرلىكتەرىن جوعالتقان جوق. بالالاردىڭ جەڭىسى قاراسۋ اۋدانىنىڭ عانا ەمەس، بۇكىل قوستاناي وبلىسىنىڭ مەرەيىن وسىرگەن ۇلكەن قۋانىش»، دەدى دەنە تاربيەسى جانە بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر ءتۋريزمى وڭىرلىك ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى قۋانىش بيمۋرزين.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار