قوعام • 07 ءساۋىر، 2021

توسەكتىك ورىن جەتكىلىكتى، ءدارى-دارمەك باعاسى تۇراقتى

170 رەت كورسەتىلدى

ىندەتتىڭ قايتا ورشۋىنە وراي ءدارى-دارمەك پەن اۋرۋحانالارداعى توسەك-ورىن ماسەلەسى كەز كەلگەن وڭىردە وزەكتى. بىلتىر جاز ايلارىندا اۋرۋ اسقىنىپ، تۇرعىندار قالاداعى اۋرۋحانالاردان ورىن تاپپاي، ەم-دومعا ءدارىحانالاردان ءدارى ىزدەپ كەتكەنى بارلىعىمىزدىڭ ەسىمىزدە. مىنە، سونداي كەلەڭسىزدىكتىڭ الدىن الۋ ءۇشىن شىمكەنت قالاسىنىڭ اكىمى مۇرات ايتەنوۆ شاھارداعى بىر­قاتار اۋرۋحانا مەن كوتەرمە ساۋدا قويمالارى، مەدي­تسي­نالىق بۇيىم شىعاراتىن مەكەمەلەردىڭ جۇمىسىمەن تانىستى.

اۋەلى «نپو زەردە» جشس، «اق نيەت» جشس، «اپتەكا №5»، اtamiras.s جشس كوتەرمە قويما­لارىن ارالاعان قالا اكىمى جوس­پار­­لان­عان دارىلىك زاتتاردى جەت­كىزۋ جانە جيناقتاۋ بويىنشا رەزەرۆتىك قورلارمەن قامتاماسىز ەتىلۋى­نە كوز جەتكىزدى. وتكەن جىلى كوروناۆي­رۋس­پەن كۇرەسكە قولدا­نى­لاتىن دا­رى­لەرگە بيۋدجەتتەن 180 ملن تەڭگە ءبو­لىندى. بيىل تاعى 659 ملن تەڭگە كولەمىندە تۇراقتاندىرۋ قورىنا قارجى بولىنبەك. وسى جۇمىستار ناتي­جە­سىن­دە دارىحانالارداعى ءدارى با­عاسى 15-30 پايىز تومەندەگەن بو­لاتىن.

بۇگىنگى تاڭدا شىمكەنتتە ءدارى-دار­مەك قورى جەتكىلىكتى. ءدارى­حا­نا­لار مەن ەمحانالاردا 4 ملن 144 مىڭ دانا دارىلىك زاتتار بار. ونىڭ ىشىندە ىستىق تۇسىرەتىن، انتيبيو­تيك­تەر، گليۋكاناتتار سەكىلدى ۆي­­رۋس­قا قارسى قولدانىلاتىن ءدارى-دارمەك ءتۇرى كەزدەسەدى. باعا­لا­رى 25 تەڭگەدەن باستالادى. مە­دي­تسي­نا­لىق ۇيىمداردا 900 ملن تەڭگەگە ءدارى-دارمەك قورى، 46 941 جقق جيىنتىقتارى، 2 ملن مەدي­تسي­نالىق بەتپەردە، 1 014 600 مە­دي­تسي­نا­لىق قولعاپ دايىندالدى.

كەزەكتى تەكسەرۋ بارىسىندا م.ايتەنوۆ كۇنىنە 20 مىڭ بەتپەردە شىعاراتىن ءBىzhon جشس-ءى مەكەمەسىنە باردى. مۇنداعى بەتپەردەلەر ءۇش قاباتتى، ءبىر رەت قول­دا­نىلادى. 2020 جىلى جالپى سوماسى 78 400 000 تەڭگەنى قۇرايتىن 2 240 000 دانا مەديتسينالىق ءبىر رەتتىك بەتپەردە وندىرگەن.

ال «ەكوفارم» جشس مەكە­مە­سىن­دە كوپ رەتتىك جانە ءبىر رەتتىك مە­ديتسينالىق كيىمدەر تىگىلەدى. ءون­دىرىس ورنى تاۋلىگىنە 2 مىڭ دانا مەديتسينالىق قورعانىس كيىمىن تىگۋگە قاۋقارلى. وتكەن جىلى سوماسى 4 520 985 404 تەڭگەگە 648 876 دانا مەديتسينالىق بۇ­يىمدار شىعاردى. ونىڭ ىشىندە وباعا قارسى كيىمدەر، كوپ رەت قولدانىلاتىن داكە تاڭعىشتار بار.

ارالاۋ سوڭىندا قالا اكىمى «ايكو­مەك 109» ورتالىعىندا قالا­دا­عى فارمكومپانيالاردىڭ جانە ءتيىس­تى سالا باسشىلارىنىڭ قاتى­سۋى­مەن ونلاين كوشپەلى جينالىس وتكىز­دى. وندا فارماتسەۆتيكالىق مە­كەمە وكىلدەرىنىڭ ماسەلەلەرىن تىڭ­داپ، ورتاق شەشىمدەر قابىل­دان­دى.

«وتكەن جىلعى قاتەلىكتى قايتا بول­­دىرماۋ ءۇشىن ءدارىحانالار مەن قا­لا تۇرعىندارىنا بارىنشا تۇ­سىن­دىرمە جۇمىستارىن جۇر­گى­زۋ ك­ە­رەك. ۆيرۋسقا قارسى ءدارى-دار­مەك­تەر دارىگەر نۇسقاۋلىعىمەن عانا ساتىلۋى كەرەك. پاندەميا ۋشىق­قان ساتتە تۇرعىندار اراسىندا دارىلەردى كوپتەپ ساتىپ الىپ، ۇيىندە ساقتاپ، مەرزىمى مەن ساقتالۋ شارتتارىن ساقتاماعان، ءوزىن ەمدەيمىن دەپ تەرىس اسەر العان جاي­لار دا بولدى. ءۇي جاع­دا­يىندا ءوزىن ەمدەۋ، الىپ­ساتار­لىق سەكىلدى ماسەلەلەر تۋىندا­ما­ۋى ءتيىس. كوروناۆيرۋسپەن اۋىر­عان ناۋ­قاستار اۋرۋحانالاردا تە­گىن ەم قابىلدايدى. زاڭ­سىز­دىق­تار ورىن الار بولسا باس­شى­لار قاتاڭ جاۋاپكەرشىلىككە تار­تى­­­لادى»، دەدى مۇرات دۇيسەنبەك ۇلى.

شاھار باسشىسى دەنساۋلىق ساق­تاۋ سالاسىنا جاۋاپتى ماماندارمەن بىرگە قالاداعى بىر­قاتار اۋرۋحانانى ارالادى. «اسار» شاعىن اۋدانىن­دا ورنالاسقان قالالىق كلينيكالىق بالالار اۋرۋ­حاناسىنا بارعان تەك­سەرۋ توبى ونداعى ەم-دوم جۇ­مى­­سىمەن تانىستى. اتال­عان مە­دي­تسينالىق مەكەمە ەپي­دە­ميا­لىق جاعداي ۋشىق­سا، 18 جاسقا دەيىنگى بالالاردى قابىلداۋعا دايىن. بۇل ءۇشىن اۋرۋحانادا 60 توسەكتىك ورىنعا دايىندالعان جۇقپالى اۋرۋلار بولىمشەسى اشىلدى. ينفەكتسياعا شالدىققان بالالاردى ەمدەۋ ءۇشىن اۋرۋحانادا مەديتسينا ماماندارى جەتكىلىكتى. سونداي-اق ەمدەۋ مەكەمەسى زاماناۋي تەحنيكالىق قۇرىلعىلارمەن جابدىقتالعان.

جۇقپالى اۋرۋعا شال­دىق­قان بالالاردى اۋرۋحانادا قا­بىلداۋ ءۇشىن ارنايى جوسپار دا­يىندالعان. مۇنداي ناۋقاس بالالار بولەك بوكستاردا قابىلدانىپ، ەمدەۋ شارالارى ءتيىستى تارتىپپەن جۇرگىزىلەدى. ايتا كەتەرلىگى، «اسار» شاعىن اۋدا­نىنداعى بالالار اۋرۋحاناسىندا بىلتىر كوپبەي̆ىندى پرو­ۆيزورلىق ورتالىق اشىلعان بو­لاتىن. مۇندا ينفەكتسياعا شال­دىققان 100-دەن اسا بالا دەرتىنەن ساۋىعىپ شىقتى.

سونداي-اق قالا اكىمى «نۇرسات» شاعىن اۋدانىنداعى پەري­نا­تال­­دىق ورتالىقتى ارالادى. مۇندا كورو­نا­ۆي­رۋس­­كە شالدىققان جۇكتى ايەل­دەر­­ قابىلدانادى. بۇل ءۇشىن ورتالىقتا 30 ورىنعا لايىقتالعان پروۆيزورلىق بولىمشە اشىلدى. اۋرۋ ورشىگەن جاعدايدا مۇن­دا­عى دارىگەرلەر ينفەكتسياعا شال­دىق­قان جۇكتى ايەلدەردى قابىلداپ، مە­ديتسينالىق كومەك كورسەتەتىن بولادى. ورتالىقتاعى پروۆيزورلىق بولىمشە 100 پايىز وتتەگى نۇكتەسى مەن يۆل اپپاراتتارىمەن جاب­دىق­تالعان. كوروناۆيرۋسكە شال­دىق­قان جۇكتى ايەلدەردى ەمدەۋ ءۇشىن ورتالىقتاعى 200-دەن اسا مەديتسينا مامانى ارنايى وقىتۋدان ءوتىپ، بىلىكتىلىگىن ارتتىردى. ورتا­لىق­تاعى قابىلداۋ ءبولىمىنىڭ ماماندارى ەپيدەمياعا بايلانىس­تى ناۋقاستاردى تازا جانە لاس اي­ماقتار بويىنشا قابىلداپ، ار­نايى تارتىپپەن مەديتسينالىق كو­مەك كورسەتەدى.

قالا اكىمى وتكەن جىلداعى قا­تە­­­لىك­تەردى بولدىرماۋ ءۇشىن با­رىن­شا دايىندىقتى كۇشەيتە ءتۇسۋ كە­­رەك­تىگى جونىندە سالا باسشىسىنا تاپسىرما بەردى.

«مەديتسينا سالاسى – قاتەلىكتى كە­شىرمەيتىن، ادام ومىرىمەن تى­كە­لەي بايلانىستى سالا. سون­دىق­تان اۋرۋحانالار مەن ەمحا­نا­ل­ارداعى ءاربىر جاعداي قاتاڭ باقىلاۋعا الىن­سىن»، دەدى قالا اكىمى.

جەرگىلىكتى بيلىك دارىحا­نا­لار­داعى باعا تۇراقتىلىعىن باقى­لاۋ­عا شاھار تۇرعىندارىن دا شا­قىر­دى. ەگەر الىپساتارلىقتىڭ نەمەسە ءدارى-دارمەكتى شەكتى باعادان اسىرعان جايتتىڭ كۋاگەرى بولعان جاعدايدا دەرەۋ «109» بايلانىس نومىرىنە حابارلاسۋعا ۇندەدى.

 

شىمكەنت

 

ۇقساس جاڭالىقتار