قازاقستان • 25 اقپان، 2021

اپاتتىق جۇكتەمەگە توتەپ بەردى: ۇلتتىق وپەراتور ەكى وبلىس تۇتىنۋشىلارىن گازسىز قالدىرعان جوق

22 رەت كورسەتىلدى

كۇنى كەشە رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ اۋماعىنداعى «سويۋز» ماگيسترالدىق گاز قۇبىرىنداعى اپاتتىق جاعدايعا جانە رەسەيلىك گاز ءترانزيتىنىڭ توقتاتىلۋىنا بايلانىستى، ۇلتتىق وپەراتور – «قازترانسگاز» اق گاز كولەمىنىڭ تولىق جەتكىزىلمەگەنىن وتەۋ جانە باتىس قازاقستان مەن اتىراۋ وبلىستارىنىڭ تۇتىنۋشىلارىن تۇراقتى گازبەن جابدىقتاۋدى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن جەدەل شارالار قابىلدادى.

بۇل ءۇشىن «قۇلسارى»، «ماقات»، «جاڭاقالا» كومپرەسسورلىق ستانسالارىندا جەدەل اۋىستى­رىپ قوسۋ جۇرگىزىلدى، بۇل گاز اعىن­دارىن «ورتالىق ازيا – ورتالىق» ماگيسترالىنەن «سويۋز» جانە «ورىن­بور – نوۆوپسكوۆ» گاز قۇ­بىر­­­لا­رىنا قايتا باعىتتاۋعا مۇم­­كىندىك بەردى.

«قازترانسگاز» اق جۇمىس­كەرلەرى تەز قابىلداعان شارالار باتىس قازاقستان وبلىسىندا 28 گاز تاراتۋ ستانساسىنىڭ، 2 گاز تۋربينالى ەلەكتر ستانساسىنىڭ جانە 1 جىلۋ ەنەرگەتيكالىق ستانساسىنىڭ، اتىراۋ وبلىسىندا 21 گاز تاراتۋ ستانساسىنىڭ، 1 جىلۋ ەلەكتر ستانساسىنىڭ جانە 1 گاز تۋربينالى ەلەكتر ستان­ساسى­نىڭ تۇراقتى جۇمىسىن قام­­­تاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەر­­دى. وسىلايشا، ەلىمىزدىڭ جو­عا­­­رى­دا اتالعان وبلىس­تارىندا تۇ­تىنۋ­شىلاردىڭ بار­لىق ساناتى ءۇشىن تاۋارلىق گازدى ۇزدىكسىز بەرۋ قامتاماسىز ەتىلدى.

«بەينەۋ–بوزوي–شىمكەنت» ماگيس­­ترالدىق گاز قۇبىرى ارقى­لى گاز تاسىمالداۋدىڭ تۇ­راقتى رەجىمىن ساقتاۋ جانە قازاق­ستاننىڭ باسقا وڭىرلەرىن ۇزدىك­سىز گازبەن جابدىقتاۋدى قام­تاماسىز ەتۋ ءۇشىن ۇلتتىق گاز وپەراتورى «بوزوي» جە­راس­­تى گاز قويماسىنان گاز ىرىك­تەۋدى ۇل­عايتتى. بۇدان باسقا، «بۇحارا-ورال» گاز ماگيسترالىنىڭ كوم­پرەس­سورلىق ستانسالارىندا قو­سىم­شا 5 گاز ايداۋ اگرەگاتتارى ىس­كە قو­سىلدى.

«قازترانسگاز» اق-تىڭ پايدالانۋ بريگادالارىنىڭ جەدەل جۇ­مىسىنىڭ ناتيجەسىندە قازاق­ستاننىڭ باتىس وڭىرىندە تاۋارلىق گازدى جەتكىزۋ بويىنشا ەشقانداي شەكتەۋلەر بولعان جوق، گاز تاسىمالداۋ جۇيەسىنىڭ بارلىق وبەكتىسى، سونداي-اق جىلۋ جانە ەنەرگيامەن جابدىقتاۋ وبەكتىلەرى شتاتتىق رەجىمدە جۇمىس ىستەپ جاتىر.

سوڭعى جاڭالىقتار

تاميلانىڭ تارتۋى

ونەر • بۇگىن، 23:00

قارا جولداعى قاتەر

بۇگىن، 22:56

مۋتاتسيالانعان ۆيرۋس

مەديتسينا • بۇگىن، 22:15

جىراۋلىق ونەردىڭ جاناشىرلارى

رۋحانيات • بۇگىن، 21:56

Big Tech كومپانيالارىنىڭ قارجىلىق ماسەلەسى

باعدارلامالار • بۇگىن، 21:30

ۇستازى جاقسىنىڭ ۇستامى جاقسى

رۋحانيات • بۇگىن، 18:30

بالقاشتا قار جاۋىپ جاتىر

اۋا رايى • بۇگىن، 15:48

ۇقساس جاڭالىقتار