ەلوردا • 27 قاڭتار، 2021

ەلوردادا اۋدان اكىمدەرىنىڭ ەسەپ بەرۋ كەزدەسۋلەرى باستالدى

13 رەت كورسەتىلدى

اۋدان اكىمدەرىنىڭ ەسەپ بەرۋ كەزدەسۋلەرى 2021 جىلدىڭ 27 قاڭتارىنان 5 اقپانىنا دەيىن ونلاين فورماتتا وتەدى. قالا تۇرعىندارى اتقارۋشى ورگانداردىڭ جۇمىستارىمەن تانىسىپ، قالانى دامىتۋ جانە قالالىق قىزمەتتەردىڭ جۇمىسىن جاقسارتۋ بويىنشا ءوز ۇسىنىستارىن ەنگىزۋگە مۇمكىندىك الادى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

كوروناۆيرۋستىق پاندەمياعا بايلانىستى كەزدەسۋلەر ونلاين فورماتتا وتەدى. قاتىسۋعا، ءوز اۋدانىنىڭ اكىمىنە نەمەسە قالا اكىمىنە سۇراق قويۋعا ءۇشىن تىركەۋ سىلتەمەسى بويىنشا ءوتۋى (https://nur-sultan-online.kz/) جانە كەلەسى نۇسقاۋلاردى ورىنداۋى قاجەت.

كەزدەسۋلەر نۇر-سۇلتان قالاسى اكىمدىگىنىڭ YouTube جانە Facebook رەسمي اككاۋنتتارىندا، سونداي-اق رەسمي سايتىندا كورسەتىلەدى.

ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، 10 اقپان كۇنى ساعات 10:00-دە نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ اكىمى التاي كولگىنوۆپەن قورىتىندى كەزدەسۋ وتەدى. سونداي-اق، كەزدەسۋ ەلوردا اكىمدىگىنىڭ YouTube جانە Facebook رەسمي اككاۋنتتارىندا، رەسمي سايتىندا كورسەتىلەدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

قازاقستاندا جاڭا كەن ورنى تابىلدى

ەكونوميكا • بۇگىن، 16:21

ەڭ سۇلۋ ۆولەيبولشى كىم؟

سپورت • بۇگىن، 16:15

ەل قورعاعان ەردىڭ ەسىمى جاڭعىردى

رۋحانيات • بۇگىن، 14:49

كورشىنىڭ كوپ-كورىم كومەگى

قوعام • بۇگىن، 14:23

ۇقساس جاڭالىقتار