تەحنولوگيا • 06 قاڭتار، 2021

ەلوردادا مەملەكەتتىك قىزمەتتەر تولىعىمەن تسيفرلاندىرىلعان

6 رەت كورسەتىلدى

ەلوردالىق ANTIKOR ORTALYGY الاڭىندا #ANTIKOR.LIVE جوباسى اياسىندا نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ تسيفرلاندىرۋ جانە مەملەكەتتىك قىزمەت باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ايدوس قولداسوۆ پەن نۇر-سۇلتان قالاسى بويىنشا سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى جازيرا جىلقىشيەۆا تىكەلەي ەفيردە ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz

2020 جىلدى قورىتىندىلاي كەلە، ايدوس قولداسوۆ قالا اكىمدىگى ەلوردانى تسيفرلىق ترانسفورماتسيالاۋ بويىنشا ۇلكەن جۇمىس اتقارعانىن جانە «Smat City» بىرىڭعاي تۇجىرىمداماسىن قالىپتاستىرۋ ءۇشىن بىرقاتار جوبالاردى ىسكە قوسقانىن اتاپ ءوتتى.

ەلوردا اكىمدىگى تسيفرلاندىرۋ، يننوۆاتسيا جانە اۆتوماتتاندىرۋ سالاسىندا مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى اۆتوماتتاندىرۋعا ەرەكشە كوڭىل بولەدى.

قازىرگى ۋاقىتتا اكىمدىك 158 مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتەدى. كورسەتىلەتىن مەملەكەتتىك قىزمەتتەردىڭ 100%-ى تولىق تسيفرلاندىرىلعان. ەگەر وتكەن جىلمەن سالىستىرساق، ول 73،5% قۇرايدى.

سونداي-اق، اكىمدىك «Kazaerospace» جشس-مەن بىرلەسىپ جەر قاتىناستارى سالاسىندا 17 قىزمەتتى اۆتوماتتاندىرۋ بويىنشا جۇمىستار جۇرگىزۋدە، بۇل سىبايلاس جەمقورلىق تاۋەكەلدەرىن ەداۋىر دارەجەدە تومەندەتۋگە، قىزمەتتەرگە قولجەتىمدىلىكتى ارتتىرۋعا جانە ازاماتتاردىڭ ۋاقىتشا جانە ەڭبەك شىعىندارىن قىسقارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

بيىل اكىمدىك بىرنەشە قاناتقاقتى جوبانى ىسكە قوستى. ولاردىڭ ءبىرى «اقىلدى شلاگباۋم» جوباسى. شلاگباۋمعا ورناتىلعان جۇيە تاۋلىكتىڭ كەز كەلگەن ۋاقىتىندا جەدەل جاردەم جانە باسقا دا شۇعىل قىزمەتتەرى ءۇشىن شلاگباۋمداردىڭ اۆتوماتتى تۇردە اشىلۋىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.

2020 جىلدىڭ قاراشا ايىندا قالا تۇرعىندارىنىڭ قاۋىپسىزدىگى ءۇشىن «قاۋىپسىز قالا» قاناتقاقتى جوباسى ىسكە قوسىلدى. قازىرگى ۋاقىتتا جۇمىستار جوسپار بويىنشا جۇرگىزىلۋدە جانە 300 بەينەباقىلاۋ كامەراسى ورناتىلدى.

تسيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىمەن جانە ۇيالى وپەراتورلارمەن ىنتىماقتاستىق شەڭبەرىندە بازالىق ستانسالاردى ورناتۋ ءۇشىن انتەننا-دىڭگەك قۇرىلىستارىن سالۋ بويىنشا جۇمىستار جۇرگىزىلۋدە. جۇرگىزىلگەن جۇمىستاردىڭ ناتيجەسىندە ۇيالى بايلانىس سيگنالىنىڭ دەڭگەيى جاقساردى، ال ۇيالى بايلانىس وپەراتورلارى تۇراقتى قامتۋ ايماعىن كەڭەيتتى.

2020 جىلعا انتەننا-دىڭگەك قۇرىلىستارىن سالۋعا 16 جەر ۋچاسكەسى انىقتالىپ، ءبولىندى. قازىرگى ۋاقىتتا ۇيالى بايلانىس وپەراتورلارىمەن بازالىق ستانسالاردى جەتكىزۋ جانە ورناتۋ جوسپارلانۋدا.

بۇدان باسقا، «قازاقتەلەكوم» اق-مەن بىرلەسىپ 2021 جىلعا ارنالعان قالانىڭ تۇرعىن ءۇي الاپتارىنا وپتيكالىق بايلانىس ارنالارىن وتكىزۋ بويىنشا جۇمىس (جوبا) جۇرگىزىلۋدە. قالا اكىمى مەن «قازاقتەلەكوم» اق باسقارما توراعاسى اراسىندا جوبانى جۇزەگە اسىرۋ بويىنشا مەموراندۋمعا جانە جول كارتاسىنا قول قويىلدى.

تسيفرلاۋ ساۋلەت سالاسىندا ءوز رەتىمەن ءجۇرىپ جاتىر. قالانىڭ ءىرى جوبالارىنىڭ ءبىرى — گەوپورتال قۇرۋ. قۇرىلعان ەلەكتروندىق جەر كارتاسى ناقتى ۋاقىت رەجىمىندە جەر ۋچاسكەسى تۋرالى ونىڭ كاداسترلىق نومىرىنەن باستاپ كوممەرتسيالىق تيەسىلىگىنە دەيىنگى بارلىق اقپاراتتى بىلۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.

دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا اكىمدىك پيلوتتىق رەجيمدە 112 قىزمەتىن ىسكە قوستى. جوبا وتىنىشتەردى باسقارۋدىڭ اۆتوماتتاندىرىلعان جۇيەسى بولىپ تابىلادى; اقش-تاعى "911" انالوگى بويىنشا قالانىڭ بارلىق شۇعىل ارەكەت ەتۋ قىزمەتتەرىن بىرىڭعاي 112 نومىرىمەن بىرىكتىرۋ.

سونداي-اق، اعىمداعى جىلى ەپيدەميالىق احۋالدى مونيتورينگىلەۋ جانە جەدەل مەديتسينالىق كومەك بازاسىندا covid-19 كۇرەس بويىنشا جەدەل شارالار قابىلداۋ ءۇشىن احۋالدىق ورتالىق اشىلدى جانە مودۋلدىك زەرتحانالار اۆتوماتتاندىرىلدى، بۇل پتر-تالداۋلاردى زەرتتەۋ پروتسەسىن بىرنەشە ەسەگە جەدەلدەتۋگە مۇمكىندىك بەردى.

تكش جەلىسى بويىنشا "IQala" ورتالىعى جۇمىس ىستەيدى، ول «استانا – ادالدىق الاڭى» جوباسى اياسىندا اشىلعان.

بۇگىنگى تاڭدا «iQala» ورتالىعى تاۋلىك بويعى رەجيمدە بۇرىن ءتۇرلى مونوپوليستەر مەن مەملەكەتتىك مەكەمەلەر كورسەتكەن 151 قىزمەتتى تىكەلەي ۇسىنادى. 2020 جىلعى 31 جەلتوقسانداعى جاعداي بويىنشا 72 712 قىزمەت كورسەتىلگەن. بۇل قارجىلىق شىعىنداردى ازايتۋعا، سىبايلاس جەمقورلىق تاۋەكەلدەرىن ازايتۋعا جانە ءوتىنىش بەرۋشىلەردىڭ ۋاقىتىن ۇنەمدەۋگە مۇمكىندىك بەردى.

جولدارداعى قاۋىپسىزدىك بويىنشا زياتكەرلىك-كولىك جۇيەسى تولىعىمەن ەنگىزىلدى، سونىڭ ارقاسىندا ەلوردا جولدارى – ەلىمىزدەگى ەڭ قاۋىپسىز جولدار.

اعىمداعى جىلدىڭ 10 ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا وتكەن جىلدىڭ 10 ايىمەن سالىستىرعاندا جكا سانى 32%-عا، جكا سالدارىنان جاراقات الۋ 40%-عا تومەندەدى، ال جولدارداعى ءولىم دەڭگەيى 14%-عا قىسقاردى. قوعامدىق ورىندارداعى قىلمىستار سانى 52%-عا قىسقاردى.

2020 جىل ساندىق وقيعالارعا تولى بولدى، بارلىق ماڭىزدى وقيعالاردى ەسكە تۇسىرەيىك.

ەلوردا اكىمىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس قىركۇيەك ايىنىڭ سوڭىندا نۇر-سۇلتان قالاسى اكىمدىگىنىڭ جانىنان تسيفرلاندىرۋ جونىندەگى IT-كەڭەس قۇرىلدى.

قوعامداستىقتىڭ مىندەتى ىڭعايلىلىق، اشىقتىق پەن ترانسپارەنتتىلىكتى ۇسىنا وتىرىپ، تسيفرلاندىرۋعا تارتىلعان بارلىق تاراپتار ءۇشىن بارىنشا قولايلى جاعداي جاساۋ. اعىمداعى جىلدىڭ 29 جەلتوقسانىندا وسى جىلى IT-كەڭەس قورىتىندى بولىپ ءوتتى، وندا IT-سالاسىندا وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىلارى شىعارىلدى.

سونداي-اق، بيىلعى جىلى كەزەكتى STEM-وليمپيادا، حاكاتون، بۋتكەمپ جانە ستارتاپتار بايقاۋى ءوتتى. وسىنداي ءىس-شارالار ەلوردانىڭ يننوۆاتسيالىق ەكوجۇيەسىن دامىتۋ ءۇشىن تەتىك بولىپ تابىلادى. وتكەن ستارتاپتار بايقاۋىنا مىڭعا جۋىق ادام قاتىستى.

ارقايسىسىنا قاناتقاقتى جوبالاردى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى، ينۆەستيتسيالار جانە الاڭدار ۇسىنىلدى. وتكەن STEM-وليمپياداعا 44 مەكتەپ كومانداسى قاتىستى، بارلىعى 90-عا جۋىق وقۋشى قاتىستى. وسى كونكۋرستار شەڭبەرىندە قالا ءۇشىن ەڭ ۇزدىك تەحنولوگيالىق شەشىمدەر كونكۋرسى وتكىزىلدى، ولار كەيىننەن قارجىلاندىرىلدى جانە ولاردىڭ ونىمدەرىن تەستىلەۋ ءۇشىن پيلوتتىق الاڭدار بەرىلدى.

ايتا كەتۋ كەرەك، بيىلعى جىل بۇۇ ەەك-پەن "اقىلدى جانە ورنىقتى" قالالاردىڭ ينديكاتورلارى نەگىزىندە "قالا بەيىنىن" قالىپتاستىرۋعا قاتىستى جەمىستى ىنتىماقتاستىقپەن ءوتتى. قازاقستاننىڭ ەلورداسى ءۇشىن ارنايى ۇسىنىمدار ازىرلەندى، ولاردىڭ ءبىر بولىگى ەنگىزىلدى جانە بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ەۋروپالىق ەكونوميكالىق كوميسسياسىمەن بىرلەسكەن كەڭەستە تانىستىرىلدى.

سونداي-اق، 2020 جىلى IDC حالىقارالىق كومپانياسىنىڭ نۇسقاسى بويىنشا نۇر-سۇلتاننىڭ زياتكەرلىك كولىك جۇيەسى ەۋروپا، تمد جانە ورتالىق ازيا ەلدەرى اراسىندا ءبىرىنشى ورىن الدى.

سونداي-اق، ايدوس جولداسوۆ اكىمدىكتىڭ 2021 جىلعا ارنالعان تسيفرلاندىرۋدى دامىتۋ جوسپارلارىمەن ءبولىستى.

حالىق ءومىرىنىڭ ساپالى ءوسۋى ءۇشىن «اقىلدى» قالانىڭ بارلىق مۇمكىندىكتەرىن دامىتۋ ءۇشىن ءبىزدىڭ ماقساتتارىمىز بەن مىندەتتەرىمىز بىلايشا قويىلعان:

1. اكىمدىكتىڭ IT-ارحيتەكتۋراسىن ازىرلەۋ
2. نۇر-سۇلتان قالاسىندا دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىعىن قۇرۋ
3. انتەننا-دىڭگەكتى قۇرىلىستار مەن بازالىق ستانتسيالاردى ورناتۋ
4. تۇرعىننىڭ بىرىڭعاي كارتاسى
5. اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىكتىڭ جەدەل ورتالىعى
6. «اقىلدى شلاگباۋم» جوباسىن دامىتۋ
7. «Smart Astana» موبيلدىك قوسىمشاسىن جاڭعىرتۋ
8. IT-ءىس-شارالاردى ۇيىمداستىرۋ جانە وتكىزۋ.

سوڭعى جاڭالىقتار

ZOOM اكتسيالارى قىمباتتادى

تەحنولوگيا • بۇگىن، 18:02

اپەننين تۇبەگىنە اتتاندى

سپورت • بۇگىن، 16:38

ۇقساس جاڭالىقتار