قازاقستان • 02 جەلتوقسان، 2020

جەلتوقسان ايىندا اۋا رايى قانداي بولادى؟

864 رەت كورسەتىلدى

جەلتوقسان - قىستىڭ العاشقى ايى. جەلتوقسان ايىندا ءسىبىر انتيتسيكلونىنىڭ ودان ءارى كۇشەيۋى بايقالادى، ەڭ ۇزاق تۇندەر مەن قىسقا كۇندەر تىركەلەدى، - دەپ حابارلايدى "قازگيدرومەت"

اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەي بەرەدى. كاسپيدىڭ شىعىس جاعالاۋىنداعى اۋانىڭ ورتاشا ايلىق تەمپەراتۋراسى ءالى دە وڭ تاڭبالى، 1°س-قا دەيىن، رەسپۋبليكانىڭ قالعان اۋماعىندا ول وڭتۇستىك-باتىستان جانە وڭتۇستىكتەن 0 -5°س  -تان سولتۇستىك پەن شىعىسقا قاراي -13-18°س-قا دەيىن تومەندەيدى. ەڭ تومەنگى ورتاشا ايلىق اۋا تەمپەراتۋراسى شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىك-شىعىسىندا -20-24°س.

قاراشادان جەلتوقسانعا دەيىن قازاقستاننىڭ سولتۇستىك جارتىسىندا جاۋىن-شاشىن مولشەرى ازايادى، ال وڭتۇستىكتە، كەرىسىنشە، ۇلعايادى جانە وڭتۇستىكتىڭ، وڭتۇستىك-شىعىستىڭ تاۋ جانە تاۋ بوكتەرلى اۋداندارىندا 25-50 مم، شىعىس پەن وڭتۇستىكتىڭ تاۋلارىندا 51-200 مم (مەتەورولوگيالىق باقىلاۋلاردىڭ بارلىق كەزەڭى بويىنشا)، باتىستا 32 مم-گە دەيىن، رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىك جانە ورتالىعىندا 10-24 مم قۇرايدى.

سولتۇستىك اۋماقتاردا جاۋىن-شاشىن قار تۇرىندە تۇسەدى، جاڭبىر سيرەك جاۋادى (10 جىلدا 2-3 رەت بايقالادى). وڭتۇستىك وبلىستاردا جاڭبىر ايىنا 1-4 رەت، قار ارالاس جاڭبىر ايىنا 1-3 رەت ءجيى جاۋادى.

جەلتوقساننىڭ ءبىرىنشى ونكۇندىگىنىڭ باسىندا جانە سوڭىندا رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىك جارتىسىندا، ورتالىعىندا جانە شىعىسىندا كەي جەرلەردە قار جاۋادى، بۇرقاسىن سوعادى. اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ نەگىزگى فونى تۇندە -23-28°س، كۇندىز -12-20°س بولادى. ونكۇندىكتىڭ سوڭىندا تۇندە -13-23°س دەيىن، كۇندىز -5-13°س دەيىن ايازدىڭ السىرەۋى بولجانادى.

ەلىمىزدىڭ باتىسىندا انتيتسيكلوندىق اۋا رايى باسىم، كوبىنەسە جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى كۇتىلەدى. اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە -15-25°س، كۇندىز -7-15°س شاماسىندا بولادى. ءبىرىنشى ونكۇندىكتىڭ سوڭىندا فرونتالدى بولىكتەردىڭ وتۋىنە بايلانىستى قار جاۋىپ، جەل كۇشەيەدى، اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە -9-15°س، كۇندىز 0، -5°س دەيىن كوتەرىلەدى. قازاقستاننىڭ وڭتۇستىك-باتىسىندا تۇندە -2-10°س تان -8-16°س دەيىن، كۇندىز -2+3°س تان -3-8°س-قا دەيىن تەمپەراتۋرانىڭ اۋىتقۋى بولجانادى.

رەسپۋبليكانىڭ وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك-شىعىسىندا ونكۇندىكتىڭ باسىندا جانە سوڭىندا جاۋىن-شاشىن جاۋادى، ونكۇندىكتىڭ باسىندا تاۋ جانە تاۋ بوكتەرلى اۋدانداردا قاتتى جاۋىن-شاشىن جاۋادى، كوبىنەسە قار تۇرىندە. تۇمان، كوكتايعاق جانە جەلدىڭ كۇشەيۋى بولجانادى. اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە -5-13°س-تان  -10-20°س-قا دەيىن، كۇندىز -5+5°س-تان -8-13°س-قا دەيىن تومەندەيدى.

سۋىق تولقىنداردىڭ ورالۋى كۇتىلۋدە:

رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىق وڭىرلەرىندە جەلتوقسان ايىنىڭ ورتاسىندا تەرمومەتر باعاناسى تۇنگى ساعاتتاردا -22-30°س-قا دەيىن، كۇندىز -10-18°س-قا دەيىن تومەندەيدى;

قازاقستاننىڭ باتىسىندا ەكىنشى ونكۇندىكتىڭ باسىندا جانە سوڭىندا اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە -10-18°س، كۇندىز -5-13°س-قا دەيىن ايتارلىقتاي تومەندەيدى;

ەلدىڭ وڭتۇستىك بولىگىندە ەكىنشى ونكۇندىكتىڭ ورتاسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە -10-20°س-قا دەيىن، كۇندىز -5-13°س-قا دەيىن تومەندەيدى.

ايدىڭ سوڭىندا قازاقستاننىڭ بارلىق اۋماعىندا ايازدىڭ السىرەۋى كۇتىلەدى.

سونىمەن، قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە جەلتوقسان ايىندا اۋا تەمپەراتۋراسى نورما شاماسىندا، پاۆلودار، شىعىس قازاقستان، الماتى وبلىستارىندا، قاراعاندى وبلىسىنىڭ شىعىسىندا، جامبىل وبلىسىنىڭ وڭتۇستىك-شىعىسىندا نورمادان 1°س تومەن بولادى دەپ كۇتىلۋدە.

جاۋىن - شاشىن مولشەرى رەسپۋبليكانىڭ باسىم بولىگىندە نورما شاماسىندا، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا، پاۆلودار، شىعىس قازاقستان وبلىستارىنىڭ باسىم بولىگىندە، قوستاناي وبلىسىنىڭ سولتۇستىك جارتىسىندا، اقمولا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، الماتى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىك-شىعىس جارتىسىندا، تۇركىستان جانە جامبىل وبلىستارىنىڭ تاۋ جانە تاۋ بوكتەرلى اۋداندارىندا نورمادان كوپ، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا، اقتوبە وبلىسىنىڭ وڭتۇستىك جارتىسىندا، اتىراۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىك-شىعىسىندا، قىزىلوردا وبلىسىنىڭ باتىس جارتىسىندا نورمادان از بولجانادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

الەم كۋبوگى وتەدى

سپورت • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار