كوروناۆيرۋس • 11 قىركۇيەك، 2020

كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان 576 ناۋقاس ىلەسپە دياگنوزدان قايتىس بولعان

636 رەت كورسەتىلدى

دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى باعدات قوجاحمەتوۆ كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان ناۋقاستاردىڭ قانداي ىلەسپە اۋرۋلاردان كوز جۇمعانىن ايتتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

"ەلىمىزدە 576 ادام كوروناۆيرۋس جۇقتىرىپ، ىلەسپە دياگنوزدان قايتىس بولعان. كۆي ناۋقاستارىندا ەڭ ءجيى كەزدەسەتىن ىلەسپە پاتولوگيا – تىنىس الۋ ورگاندارىنىڭ اۋرۋلارى. 52،4 پايىز ادام وسى پاتولوگيا بويىنشا قايتىس بولعان. قان اينالىمى جۇيەسى اۋرۋلارىنان – 29 پايىز، ىسىكتەردەن – 4 پايىز ادام قايتىس بولعان جانە قالعان 14،6 پايىزى باسقا پاتولوگيالاردان كوز جۇمدى"، دەدى باعدات قوجاحمەتوۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار

9 سۋ قويماسى سالىنادى

ەكولوگيا • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار